Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

luty 2023

20230217
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

LIDER XIV

Data: 17.02.2023 - 08.05.2023
LIDER XIV

Opiekun konkursu w CWN:

Anna Dryja

e-mail: anna.dryja@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 43

Instytucja ogłaszająca:
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
AKTUALIZACJA:
 
 
Przedmiot konkursu:
 
Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 
 
Program adresowany jest do osób, które:
 1. Są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy. Termin liczony jest od daty uzyskania stopnia doktora).
 2. Są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia.
 3. Dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER.
 4. Posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.
 
Podstawowe informacje dotyczące przygotowania projektów:
 
 • Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych, a także społecznych i humanistycznych.
 • Minimalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, a maksymalny 36 miesięcy.
 • Wartość maksymalnego dofinansowanie projektu to 1,8 mln zł.
 • Koszty pośrednie stanowią 25% i są naliczane od kategorii „Wynagrodzenia” i „Pozostałe koszty bezpośrednie”.
 • Koszt zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym będzie kosztem kwalifikowalnym projektu, jeżeli koszt ten dotyczy środka, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest bezpośrednio wykorzystywany do jego realizacji oraz będą spełnione łącznie następujące warunki: 
  • wartość aparatury, infrastruktury informatycznej lub innego urządzenia (sprzętu) nie przekracza 500 000 zł, 
  • jednostka nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym, który mógłby zostać użyty zamiennie,
  • postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, przejrzystości postępowania i wyboru wykonawców oraz efektywności rozumianej jako celowe i oszczędne wydatkowanie zgodnie z procedurą wskazaną przez NCBiR. 
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie www.cwn.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty
Forma składania wniosków do NCBiR:
 
 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wysyła Kierownik projektu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu LSI 2.0 Logowanie (ncbr.gov.pl) Link do systemu będzie aktywny od 17 lutego 2023 r. 
 • Do wniosku należy dołączyć załączniki w formie skanu ręcznie podpisanego dokumentu lub dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady wypełniania oraz składania wniosku określają Instrukcja składania wniosku i Instrukcja składania wniosków w systemie LSI 2.0.
Regulacje wewnętrzne UJ:
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN: 
 • do dnia 19 kwietnia 2023 r.: (NOWY TERMIN: 18 maja 2023)
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, wypełnionego i złożonego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF, przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN),
 • do dnia 26 kwietnia 2023 r. (NOWY TERMIN: 24 maja 2023): ostatecznej wersji wniosku tj. pełnej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN z podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: Kierownik projektu oraz Kierownik jednostki organizacyjnej (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt.  
Wniosek w formie elektronicznej można wysłać w systemie LSI 2.0 dopiero po uzyskaniu akceptacji władz UJ. Podpisany przez władze UJ wniosek zostanie przesłany na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CWN. Wniosek musi być wysłany w systemie LSI 2.0 najpóźniej w dniu 8 maja 2023 r. do godziny 16.15. NOWY TERMIN:  29 maja 2023 r. do godziny 16.15. 
 
W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Aleksandrą Weiss, tel. 12 663 38 73, aleksandra.weiss@uj.edu.pl.
 
W przypadku kwestii dotyczących wdrożenia wyników projektu proszę kontaktować się z Brokerami CTT CITTRU (z właściwymi dla Państwa Wydziału)
 
Dodatkowe infromacje: