Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220726

Specjalny program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Data: 26.07.2022 - 16.09.2022
Specjalny program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Przedłużenie terminu NCN do 16 września 2022 r.

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opiekunowie konkursu w CWN:

Michał Maleszka
tel. 12 663 30 06
e‑mail: michal.maleszka@uj.edu.pl

Bernadetta Patecka
tel. 12 663 30 22
e‑mail: bernadetta.patecka@uj.edu.pl

Opis konkursu:

Specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę
schronili lub schronią się w Polsce.
Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub
realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

Adresaci konkursu:
Program skierowany jest do studentów/naukowców, którzy przystępując do programu muszą
spełniać następujące wymagania:

 • nie posiadają stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków oraz
 • w wyniku wojny opuściły Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierzają opuścić Ukrainę; a także:
 • były/są studentami/doktorantami ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
 • były/są zatrudnione w jednostce naukowej w Ukrainie.

Ogólne zasady przygotowania wniosków:

 • Stypendium dla studenta/naukowca należy zaplanować na okres od 6 do 12 miesięcy, przy czym okres realizacji stypendium nie może rozpocząć się później niż 1 marca 2023 r. Dopuszcza się możliwość realizacji stypendium w formie zdalnej z terytorium Ukrainy, przez okres nie dłuższy niż połowa wnioskowanego okresu realizacji programu.
 • We wniosku można zaplanować w ramach środków NCN do 5 tys. zł miesięcznie na stypendium oraz koszty przyjęcia studenta/naukowca.
 • Kwota stypendium ze środków NCN może wynosić od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł miesięcznie, przy czym wnioskodawca może zwiększyć kwotę stypendium ze środków własnych.
 • Koszt przyjęcia studenta/naukowca nie może być wyższy niż 1,5 tys. zł, i może obejmować następujące wydatki: koszty kształcenia (w tym kursy językowe), koszty umożliwienia prowadzenia prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, koszty zapewnienia opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem. Wnioskodawca może sfinansować dodatkowe koszty ze środków własnych.
 • Łączna kwota wnioskowanych środków nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia 5 tys. zł miesięcznie przez liczbę planowanych miesięcy stypendium. W przypadku zaplanowania maksymalnego okresu realizacji programu przez 12 miesięcy, całkowita kwota finansowania ze środków NCN nie może przekroczyć 60 tys. zł.
 • Środki na przyjęcie studenta/naukowca można przeznaczyć m.in. na:
  • zakup materiałów i drobnego sprzętu (surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia);
  • usługi obce (koszty zakupu usług badawczych: analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe, itp.; koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji pobytu stypendialnego: korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.; koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją programu; koszty translatorskie i edytorskie tekstu manuskryptu)
  • inne (koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich; specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe);
 • Środki na koszty przyjęcia studenta/naukowca nie mogą być przeznaczone na: koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań, udziału w kursach/szkoleniach (z wyjątkiem kursów j. polskiego); koszty wizyt, konsultacji, wyjazdów służbowych (w tym diety i koszty podróży); koszty związane z wykonawcą zbiorowym; koszty wydania monografii, będącej efektem realizacji badań naukowych; upowszechnianie realizowanych badań i ich rezultatów;
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie kwot brutto w kosztorysie.
 • We wniosku nie można zaplanować kosztów pośrednich.
 • We wniosku oprócz studenta/naukowca należy wskazać również opiekuna naukowego, który jest zatrudniony przez wnioskodawcę i prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez studenta/naukowca. Opiekun studenta/naukowca nie może być beneficjentem środków finansowanych w programie.

Sposób składania wniosków:

Wniosek wypełniany jest poza systemem ZSUN/OSF.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • załącznik nr 1 – CV studenta/naukowca (w języku angielskim, bez limitu stron): lista najważniejszych publikacji; najważniejsze dokonania artystyczne lub artystyczno-naukowe (o ile dotyczy); informacje o miejscach pracy, stażach naukowych, realizowanych projektach, wyróżnieniach i nagrodach; inne ważne informacje związane z karierą naukową;
 • załącznik nr 2 – CV opiekuna naukowego (w języku angielskim, bez limitu stron): lista najważniejszych publikacji; najważniejsze dokonania artystyczne lub artystyczno-naukowe (o ile dotyczy); informacje o miejscach pracy, stażach naukowych, realizowanych projektach, wyróżnieniach i nagrodach; inne ważne informacje związane z karierą naukową;
 • załącznik nr 3 – plan integracji/reintegracji i dotychczasowa współpraca (w języku angielskim, limit 1 strona): plan działań mających na celu integrację studenta/naukowca ze środowiskiem naukowym wnioskodawcy, w tym włączenie studenta/naukowca w badania prowadzone w podmiocie; opis dotychczasowej współpracy studnta/naukowca z wnioskodawcą (o ile dotyczy); krótki opis sposobu wykorzystania zdobytej podczas stypendium wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej w celu reintegracji stypendysty z ukraińskim systemem akademickim; uzasadnienie realizacji programu w formie zdalnej z terytorium Ukrainy (o ile dotyczy).

Termin składania wniosków:

do 26 sierpnia 2022 r. z możliwością przedłużenia. przedłużony do 16 września 2022 r. (termin CWN 12 września 2022 r.)

Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób aplikujących do CM UJ) proszę o zastosowanie się do poniższych zasad:

 • we wniosku wypełnianym poza systemem ZSUN/OSF należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie kompletności wniosku, w tym przede wszystkim danych kosztorysowych;
 • terminy konsultacji wersji roboczych wniosku i złożenia wersji ostatecznej będą ustalane indywidulane, dlatego proszę o zgłaszanie na bieżąco chęci aplikowania do opiekuna konkursu w CWN;
 • przesłanie na adres opiekuna konkursu w CWN najpóźniej na 5 dni przed terminem zakończenia naboru wniosków:
  • roboczej wersji wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej (w postaci pliku Word)
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego wypełnionego i złożonego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: strefaprojektow.uj.edu.pl.
 • przesłanie na adres opiekuna konkursu w CWN ostatecznej wersji wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej (w postaci pliku pdf), najpóźniej na 2 dni przed terminem zakończenia naboru wniosków. Wniosek powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym przez opiekuna naukowego studenta/naukowca i kierownika jednostki organizacyjnej UJ, tj. Dziekana lub Dyrektora/ Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt.

Wniosek w ustalonym z opiekunem konkursu w CWN terminie i formie zostanie przedłożony przez opiekuna konkursu do akceptacji i podpisu Władz UJ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie przesłany do NCN wraz z załącznikami poprzez skrzynkę ePUAP.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

NCN