Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220315

PRELUDIUM 21 - ZAKOŃCZONY

Data: 15.03.2022 - 15.06.2022
PRELUDIUM 21 - ZAKOŃCZONY

UWAGA: PONIŻSZE ZASADY I TERMINY DOTYCZĄ OSÓB I JEDNOSTEK UJ (NIE DOTYCZY COLLEGIUM MEDICUM)

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opiekunowie konkursu w CWN:

Panel HS

Katarzyna Pilipowicz,
tel. 12 663 30 05,
e‑mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Panel NZ

Aleksandra Ryś,
tel. 12 663 30 02
e-mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl

Panel ST

Marek Plewa,
tel. 12 663 30 03,
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Konkurs na projekty obejmujące badania podstawowe w ramach programu PRELUDIUM na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Forma składania wniosków:

Wnioski w konkursie PRELUDIUM 21 składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl 

Termin składania wniosków:

15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. 

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:

 • do dnia 25 maja 2022 r. roboczej wersji wniosku przesłanej w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu/opiekun naukowy/wykonawca, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie),
 • do dnia 7 czerwca 2022 r. (do godz. 15:30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF - opcja „Drukuj PDF” o nazwie pliku wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_PRELUDIUM_21_07-06-2022), podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej,
  • wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu w postaci pliku PDF: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika podmiotu/osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu”,
  • skanu wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika” podpisanego odręcznie przez kierownika projektu lub dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
  • Formularza rejestracji projektu, wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ (nie dotyczy wniosków, w których do CWN złożono porozumienie o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego wraz z ww. formularzem). System Strefa Projektów UJ dostępny jest na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.

W sytuacji, gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami, proszę o przekazanie do dnia 19 maja 2022 r. do opiekuna konkursu w CWN:

 • w przypadku gdy UJ pełni rolę lidera w projekcie:
  • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF, - dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawnych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
  • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
 • w przypadku gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
  • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu,
  • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawnych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
  • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/ Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełniane o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.

UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.

Zwracam uwagę, że dodatkowego porozumienia nie należy dołączać do wniosku o finansowanie w systemie ZSUN/OSF.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach. Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika podmiotu/osobę reprezentującą podmiot” oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Narodowe Centrum Nauki

Wzór porozumienia

Materiały szkoleniowe, znajdujące się poniżej, dostępne są po zalogowaniu.

Pliki do pobrania
pdf
Szkolenie Preludium