Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211029

ERC Consolidator Grant - ZAKOŃCZONY

Data: 29.10.2021 - 17.03.2022
ERC Consolidator Grant - ZAKOŃCZONY

Instytucja finansująca:

Komisja Europejska, Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Opiekun konkursu w CWN:

Magdalena Żychowska,
tel. 12 663 30 08,
e‑mail: m.zychowska@uj.edu.pl

Sebastian Bąk,
tel. 12 663 38 46,
e‑mail: sebastian.bak@uj.edu.pl

Cel konkursu:

Uprzejmie informuję, że Europejska Rada ds. Badań Naukowych rozpoczęła nabór wniosków w ramach prestiżowego konkursu ERC Consolidator Grant w ramach programu Horyzont Europa (identyfikator konkursu: ERC-2022-COG).
ERC Consolidator Grant mają na celu wsparcie znakomitych naukowców, którzy znajdują się na etapie tworzenia swojej własnej grupy badawczej, jak i wykazują potencjał, by stać się samodzielnymi badaczami, a ich ambitne projekty będą miały przełomowy charakter.
Jedynym kryterium oceny projektu jest doskonałość naukowa: kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz oryginalność i wartość naukowa pomysłu.
Ocena aplikacji jest dwustopniowa. W drugim etapie przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z autorem wniosku.

Warunki i zasady aplikowania:

 • O grant mogą starać się naukowcy, którzy swój pierwszy stopień doktora uzyskali pomiędzy 1 stycznia 2010 r. a 31 grudnia 2014 r. (włącznie).
 • KE oczekuje, że kandydaci będą mogli wykazać się kilkoma znaczącymi publikacjami, w których są głównym autorem lub które opublikowali bez udziału swojego promotora.
 • Kandydaci powinni być w stanie wykazać się osiągnięciami w zakresie swojej dziedziny badawczej, w tym publikacjami (w charakterze głównego autora), patentami, realizowanymi grantami, nagrodami ect.
 • Projekt może być realizowany w dowolnej instytucji, ale musi się ona znajdować w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Może być on również realizowany w Międzynarodowej Europejskiej organizacji badawczej (np. CERN), Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC) lub innym podmiocie utworzonym na mocy prawa unijnego.
 • Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy.
 • Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
 • Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 2 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat.
 • Koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kategorii Subcontracting costs oraz Internally invoiced goods and services
 • Kierownik projektu finansowanego w ramach ERC Consolidator Grant jest zobowiązany do przebywania przez minimum 50% czasu trwania projektu w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym, a także przeznaczenia minimum 40% czasu pracy na realizację projektu.

Forma składania wniosków:

Zachęcam do skorzystania z Programu wsparcia dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego aplikujących o granty ERC . Informacje o Programie dostępne są na stronie CWN: https://cwn.uj.edu.pl/wsparcie-dla-naukowcow/erc

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków trwa do 17 marca 2022 r. do godz. 17.00. (termin CWN 28 lutego 2021 r.)

Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych proszę o złożenie:

 • do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 12.00:
  • poprzez system „Strefa Projektów UJ” Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT, dostępnego na stronie https://cwn.uj.edu.pl/ ->zakładka „Strefa Projektów”,
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN),
  • Commitment of the host institution for ERC Calls 2022. Na adres e-mail opiekuna konkursu w CWN należy przesłać: jeden egzemplarz (bez podpisów) w postaci pliku PDF oraz drugi egzemplarz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (lub dokument zawierający zeskanowany podpis kierownika projektu, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki). W celu uzyskania projektu listu na oficjalnym wzorze z logiem UJ należy uprzednio skontaktować się z opiekunem konkursu w CWN;
 • do dnia 17 marca 2022 r. ostatecznej złożonej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN).

Warunkiem złożenia wniosku jest całkowita akceptacja Formularza zgłoszenia projektu.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Więcej informacji: