Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211201

INFOSTRATEG III - zakończony

Data: 01.12.2021 - 27.01.2022
INFOSTRATEG III - zakończony

Opiekun konkursu w CWN:

Natalia Łakomy,
tel. 12 663 38 27,
e‑mail: natalia.lakomy@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel programu:

Głównym celem programu INFOSTRATEG II jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Zasady konkursu:

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 • Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
 • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
 • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych, nie może uzyskać dofinansowania.

Forma składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI, dostępnego na stronie: lsi.ncbr.gov.pl. System będzie aktywny do 27 stycznia 2022 r. do godziny 16:00. W związku z powyższym, wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CWN.

Termin składania wniosków:

do 27 stycznia 2022 r. do godziny 16:00. (termin przesyłania wstępnych deklaracji do CWN to 20 grudnia 2021 r.)

Regulacje wewnętrzne UJ:

 1. W związku z zapisami umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu) zakładającymi odpowiedzialność solidarną partnerów za realizację projektu, zobowiązuje Autorów/Kierowników projektów do wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w konkursie.
 2. Wstępne deklaracje udziału w konkursie wraz z informacją zawierającą tytuł projektu, planowany skład konsorcjum, zakres prac przewidziany dla UJ oraz planowany budżet w tym części dla UJ, proszę zgłaszać mailowo do dnia 20 grudnia 2021 r. na adres opiekuna konkursu w CWN. Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym aplikowaniu w konkursie. Opiekun konkursu w CWN poinformuje o decyzji Władz UJ.
 3. Po uzyskaniu akceptacji dla planowanego projektu, zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o przekazanie do CWN:
  • do dnia 5 stycznia 2022 r. do Tomasza Guzika, tomasz.d.guzik@uj.edu.pl, tel. 12 663 38 52,
   • projektu porozumienia, w przypadku gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie i lider dysponuje własnym wzorem porozumienia, o wytycznych do porozumienia, w przypadku gdy UJ pełni rolę Lidera w projekcie, w celu przygotowania wzoru porozumienia dla konsorcjum,
  • do dnia 13 stycznia 2022 r.:
   • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN) celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym,
   • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
  • do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 12.00 ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF - dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu z podpisami lub wersja papierowa z podpisami). Wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.