Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210915

POLONEZ BIS 1 - ZAKOŃCZONY

Data: 15.09.2021 - 15.12.2021
POLONEZ BIS 1 - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opiekunowie konkursu w CAWP: 

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
agata.pik@uj.edu.pl

Opis konkursu:

Konkurs którego celem jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach w ramach konkursu POLONEZ BIS. Konkurs jest współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowskiej Curie (COFUND).

Ogólne zasady konkursu:

 • do konkursu może być zgłoszony wniosek na realizację badań, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł;
 • wniosek powinien obejmować tylko badania podstawowe i może być realizowany w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN;
 • okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące;
 • wnioskodawca może wskazać jako datę rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września, 1 października ub 1 listopada 2022 r.

Warunki przystąpienia do konkursu i obowiązki na etapie realizacji projektu po stronie wnioskodawcy (kierownika projektu):

 • Wnioskodawcą/kierownikiem projektu może być osoba spełniająca poniższe wymogi formalne:
  • przyjeżdzająca z zagranicy, posiadająca stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, która chce prowadzić badania naukowe w instytucji znajdującej się na terytorium RP;
  • w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu (tj. pomiędzy 15 września 2018 r. a 14 września 2021 r.) nie przebywała, nie była zatrudniona ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie, z wyłączeniem krótkich pobytów turystycznych/wakacyjnych, okresu odbywania obowiązkowej służby wojskowej i procedur uchodźczych.
 • Wnioskodawcą/kierownikiem projektu nie może być osoba, która:
  • była laureatem dowolnej edycji konkursu POLONEZ;
  • w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu (tj. pomiędzy 15 września 2018 r. a 14 września 2021 r.) kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
  • występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2021 r. (w tym – konkursie POLONEZ BIS 1) lub we wniosku, co do którego wydano decyzję o przyznaniu finansowania, pozostającą w obrocie prawnym lub we wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej;
  • reprezentuje podmiot przyjmujący.
 • Kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania przez 100% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu przyjmującego. Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowane delegacjami służbowymi wyjazdy mające bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopy regulowane przepisami prawa pracy.
 • Kierownik projektu nie może w okresie realizacji projektu korzystać z innych źródeł finansowania swojego przyjazdu do Polski i pobytu w Polsce.
 • Kierownik projektu nie może w okresie realizacji projektu podejmować działań o charakterze mobilności do innych krajów.

Termin składania wniosków:

do 15 grudnia 2021 r.

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosku dostępne są w Wytycznych wypełniania i składania wniosków w konkursie POLONEZ BIS 1.

Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CAWP:

 • do dnia 30 listopada 2021 r.:
  • roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF;
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ. W Formularzu zgłoszenia projektu badawczego obligatoryjne jest wskazanie opiekuna naukowego, który będzie sprawował opiekę merytoryczną nad realizacją projektu; System Strefa Projektów UJ dostępny na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
  • Host Institution Capacity Form (stanowiący załącznik nr 2 do uchwały NCN) w postaci pliku PDF, podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt;
 • do dnia 8 grudnia 2021 r. (do godziny 15.30):
  • ​ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_POLONEZ BIS 1_01-12-2021), podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt;
  • wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu/osobę upoważnioną do reprezentowania”;
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.
Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz „potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”.
Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekuna konkursu w CAWP na podane przez Państwa adresy mailowe.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

NCN