Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210915

PRELUDIUM BIS 3 - ZAKOŃCZONY

Data: 15.09.2021 - 15.12.2021
PRELUDIUM BIS 3 - ZAKOŃCZONY

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Panel HS

Katarzyna Pilipowicz,
tel. 12 663 30 05,
e‑mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Panel ST i Panel NZ

Marek Plewa,
tel. 12 663 30 03,
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach:

Kamila Balicka,
tel. 12 663 38 89,
e-mail: kamila.balicka@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Ogólne zasady przygotowania wniosków:

 • Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy. Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.
 • W tej edycji konkursu można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że składając aplikację jako kierownik projektu do konkursu PRELUDIUM BIS 3, nie można jako kierownik jednocześnie aplikować do konkursów OPUS 22 + LAP, SONATA 17. UWAGA: Projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS, w przypadku przyjęcia go do finansowania, będzie realizowany przez doktoranta wybranego w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.
 • Projekt badawczy PRELUDIUM BIS 3 musi być realizowany przez doktoranta w ramach planowanej rozprawy doktorskiej.
 • Do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant.
 • Doktorant będący uczestnikiem projektu PRELUDIUM BIS 3 jest zobowiązany do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 • Okres realizacji projektów może wynosić 36 lub 48 miesięcy.
 • Wysokość finansowania nie może przekroczyć 300 000 zł, w tym:
  • środki przeznaczone dla kierownika projektu – to maksymalnie 40 000 zł,
  • środki przeznaczone na realizacje badań – 260 000 zł, Dodatkowo budżet projektu obejmuje koszty stypendium dla doktoranta oraz koszty pośrednie.
 • W ramach kosztów pośrednich mogą być ujęte:
  • ​koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości;
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • W projekcie nie można zaplanować środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowobadawczej, urządzeń i oprogramowania.
 • Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie (tzw. Open Access). Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich).
 • W projekcie należy zaplanować obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Doktorant finansowany w ramach PRELUDIUM BIS 3 będzie miał obowiązek wystąpienia z wnioskiem o staż do NAWA nie później niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem stażu.
 • Proszę o uwzględnienie w budżecie projektu w ramach innych kosztów bezpośrednich wydatków związanych z zakupem podpisu kwalifikowanego w kwocie ok. 205 zł (nowy zestaw ważny na dwa lata i zestaw odnowieniowy również ważny na dwa lata).
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie w kosztorysie kwot brutto.
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawcze finansowanego ze środków NCN dostępne są na stronie CAWP: https://cawp.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty.

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków:

15 grudnia 2021 r. (termin CAWP do 29 listopada 2021 r.)

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

 • do dnia 29 listopada 2021 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF, przesłanego na adres opiekuna konkursu w CAWP, (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu/opiekun naukowy/wykonawca, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 9 grudnia 2021 r. (do godz. 15.30) ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf:
  • a) wygenerowany z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_PRELUDIUMBIS3_09-12-2021), podpisany podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki); wraz z:
  • b) Formularzem rejestracji projektu, wypełnionym w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/;
  • c) Wygenerowanym z systemu ZSUN/OSF dokumentem: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”, podpisanym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki);
  • d) Skanem podpisanego, wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu” lub dokumentem podpisanym podpisem kwalifikowanym.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

W kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

 • p. Leszkiem Szafrańskim, tel. 12 663 35 89, l.szafranski@uj.edu.pl
 • p. Katarzyną Szczepaniec, tel. 12 663 34 42, k.szczepaniec@uj.edu.pl
 • p. Małgorzata Galik, 12 663 35 89, malgorzata.galik@uj.edu.pl Link do szkolenia on-line w kanale

YouTube z zakresu wypełniania Planu Zarządzania Danymi: https://www.youtube.com/watch?v=jSlRR8VSm40

Więcej informacji:

Strefa Projektów

Komunikat Rektora

Narodowe Centrum Nauki