Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210622

Działania Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA) DOCTORAL NETWORKS

Data: 22.06.2021 - 16.11.2021
Działania Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA) DOCTORAL NETWORKS

Instytucja ogłaszająca:

Komisja Europejska

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
e‑mail: agata.pik@uj.edu.pl

Katarzyna Kubica-Oron,
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Konkurs Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks (identyfikator konkursu HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01) w ramach nowego programu Horyzont Europa, na projekty, których celem jest kompleksowe szkolenie początkujących naukowców (bez stopnia doktora) przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe, we współpracy z sektorem pozaakademickim.

Celem projektu jest (1) wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców rozwiązujących aktualne wyzwania i wykorzystujących wiedzę do tworzenia nowych produktów i usług oraz (2) zwiększenie szansy zatrudnienia doktorantów w różnych sektorach po uzyskaniu stopnia doktora.

Wnioskodawcą w konkursie jest konsorcjum uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych instytucji sektora nieakademickiego.

Konsorcjum musi być złożone z co najmniej trzech niezależnych jednostek, działających w trzech różnych krajach UE lub stowarzyszonych z HE (w tym minimum jedna w kraju UE; w programie mogą też uczestniczyć jednostki z krajów trzecich). Jednostki wchodzące w skład konsorcjum mogą pochodzić też z różnych sektorów (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, banki, szpitale itp.).

Program MSCA-DN obejmuje trzy typy projektów:

 1. Standard Doctoral Networks: konsorcjum oferuje wspólny i komplementarny program szkoleniowy dla doktorantów, oparty o indywidualne projekty badawcze, realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.
 2. Industrial Doctorates: szkolenie w sektorze akademickim i przemysłowym – wspólna opieka nad doktorantem, który musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Przynajmniej jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
 3. Joint Doctorates: dąży do nadania wspólnego lub wielokrotnego stopnia naukowego doktora – wspólna selekcja i opieka naukowa w obrębie konsorcjum. Przynajmniej dwie z instytucji muszą mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.

Forma składania wniosków:

Najważniejsze zasady programu:

 • Okres realizacji projektu może wynosić do 48 miesięcy.
 • Początkujący naukowcy będą zatrudniani na umowę o pracę na okres 3-36 miesięcy.
 • Każdy z beneficjentów musi zatrudnić przynajmniej jednego doktoranta.
 • Zgodnie z przyjętą definicją „Początkującym naukowcem” (ESR – early stage researcher) jest osoba każdej narodowości, która w momencie rekrutacji nie posiada stopnia naukowego doktora.
 • Każdy naukowiec zatrudniony w projekcie MSCA Doctoral Networks musi być jednocześnie uczestnikiem programu doktorskiego (w Polsce Szkoły Doktorskiej) w co najmniej jednym kraju UE lub stowarzyszonym z HE (w przypadku Joint Doctorates – minimum w dwóch krajach).
 • Reguła mobilności: w momencie rekrutacji naukowiec nie może przebywać w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat licząc do dnia zamknięcia konkursu.
 • Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim.
 • Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Instytucja otrzymuje środki na pokrycie:
  • kosztów osobowych naukowca:
   • wynagrodzenie (living allowance): 3400 Euro x współczynnik korekcyjny (dla Polski wynosi: 70,5%)/miesiąc,
   • koszty relokacji (mobility allowance): 600 Euro/miesiąc,
   • dodatek rodzinny (family allowance): 660 Euro/miesiąc,
  • kosztów instytucji:
   • koszty szkoleń, badań: 1600 Euro/osobomiesiąc,
   • koszty zarządzania i koszty pośrednie: 1200 Euro/osobomiesiąc.
  • Dodatkowo program przewiduje finansowanie dla naukowca podczas ewentualnych dłuższych przerw w realizacji grantu (long-term leave allowance, np. związanych z długotrwałą chorobą) oraz dla naukowców mających specjalne wymagania (special needs allowance - np. związane z niepełnosprawnością).

Termin składania wniosków:

16 listopada 2021 r. do godziny 17:00 (Brussels time).

Ponowne złożenie wniosku w 2022 r. będzie możliwe wyłącznie dla projektów które otrzymają w 2021r. ocenę 80% lub więcej.

Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych jednostki UJ (nie dotyczy jednostek CM UJ) zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie do opiekuna konkursu w CAWP:

 • do dnia 2 listopada 2021 r.:
  • roboczej wersji wniosku - wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF, zawierająca przynajmniej: uzupełnioną część administracyjną wniosku oraz szkic budżetu,
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności VAT, wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
 • do dnia 9 listopada 2021 r. (po złożeniu wniosku w systemie Funding and Tender portal): ostatecznej wersji wniosku – wersja elektroniczna w postaci pliku PDF.

Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja Kierownika jednostki UJ oraz Kwestora UJ na Formularzu zgłoszenia projektu badawczego w systemie Strefa Projektów UJ.

Więcej informacji:

Informacja CAWP

Strona internetowa Komisji Europejskiej

Portal Funding and Tender opportunities

Program Pracy Marie Sklodowska-Curie Actions