Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Raporty okresowe NCN i MNiSW za rok 2023

Raporty okresowe NCN i MNiSW za rok 2023
Uprzejmie informujemy i przypominamy wszystkim kierownikom projektów badawczych o konieczności złożenia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) lub Narodowego Centrum Nauki (NCN) raportów rocznych za 2023 rok i raportów końcowych z realizacji projektów badawczych. 
 
Raporty roczne MNiSW i NCN – zasady ogólne:
 1. Termin składania raportów rocznych za 2023 r. do MNiSW i NCN upływa 31 marca 2024 r.
 2. W raportach należy przedstawić zrealizowane zadania i wykazać koszty poniesione do 31 grudnia 2023 r. na podstawie danych finansowych przekazanych przez Dział Rozliczeń Projektów Krajowych (DRPK). 
 3. Dane o poniesionych kosztach Dział Rozliczeń Projektów Krajowych przekaże kierownikom projektów do 11 marca 2024 r. 
 4. Pierwszy raport roczny z realizacji projektów finansowanych przez NCN należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy. Jeżeli realizacja projektu zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany. 
 5. Proszę pamiętać o zamieszczeniu w raporcie informacji o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, za zgodą kierownika jednostki, w drodze aneksu oraz zmian dokonanych samodzielnie przez kierownika projektu zgodnie z Komunikatem Prorektora UJ ds. badań naukowych z 1 grudnia 2021 r. Proszę zwrócić szczególną uwagę na uwzględnienie w raporcie zmiany formy zatrudnienia poszczególnych wykonawców. 
 6. Począwszy od konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1, SONATINA 4, CEUS-UNISONO, DAINA 2 w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”, w formularzu raportu analogicznie jak w składanym wniosku, zostały wyodrębnione następujące podkategorie: materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, wykonawcy zbiorowi, inne koszty. Proszę pamiętać o wyszczególnieniu zmian w w/w kategoriach. 
Raporty roczne MNiSW – zasady szczegółowe:
 • Dotyczy raportów rocznych (termin do 31 marca 2024 r.): Diamentowy Grant, NPRH 
 1. Raport roczny należy sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi dla poszczególnych programów i projektów. 
 2. Raporty składane są w wersji papierowej lub elektronicznej, w zależności od edycji konkursowej.  
 3. Raport roczny w wersji roboczej w postaci pliku Word lub pliku PDF należy przesłać do opiekuna projektu w CWN do 15 marca 2024 roku. Opiekun projektu w CWN dokona weryfikacji raportu  i poinformuje o ewentualnych uwagach lub możliwości przekazania raportu do podpisu. 
 4. Wersja papierowa: Ostateczną wersję raportu sporządzanego w trzech egzemplarzach i podpisanego w miejscach przeznaczonych dla kierownika projektu oraz podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której projekt jest realizowany, należy przekazać do CWN w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów Władz Uniwersytetu tj. do 22 marca 2024 roku. 
 5. Wersja elektroniczna: Ostateczną wersję raportu podpisanego w przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której projekt jest realizowany, należy przekazać do CWN w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów Władz Uniwersytetu tj. do 22 marca 2024 roku. 
 6. CWN wysyła do MNiSW zaakceptowane przez Władze UJ raporty roczne w wersji papierowej lub elektronicznej.
 • Dotyczy raportów rocznych (termin do 31 marca 2024 r.): Perły Nauki 
 1. Raporty składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.
 2. Raport roczny w wersji roboczej w postaci pliku PDF należy przesłać do opiekuna projektu w CWN do 15 marca 2024 roku. Opiekun projektu w CWN dokona weryfikacji raportu i poinformuje o ewentualnych uwagach lub możliwości przekazania raportu do podpisu. 
 3. Wygenerowaną z systemu część A raportu bez podpisów oraz ostateczną wersję raportu  w postaci pliku PDF i podpisaną przez kierownika projektu, opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której projekt jest realizowany, należy przekazać do opiekuna projektu w CWN w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów Władz Uniwersytetu tj. do 22 marca 2024 roku.
 4. Obowiązek wysłania raportu w wersji elektronicznej w systemie OSF spoczywa na kierowniku projektu. W związku z powyższym raport należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na część A raportu. Informacje o zatwierdzeniu raportu przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna projektu w CWN. 
 5. Opiekun projektu w archiwizuje dokument w systemie SAP w odpowiednim elemencie PSP. 
 
Raporty roczne NCN – zasady szczegółowe: 
 
Przypominamy, że dla konkursów NCN ogłoszonych od dnia 15 grudnia 2016 r. składanie raportów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej i możliwe są dwie ścieżki postępowania dla:  
 1. raportów składanych w wersji papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowalnego; 
 2. raportów składanych wyłącznie z użyciem elektronicznego podpisu kwalifikowalnego.  
 
1. Raporty składane w wersji papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowalnego. 
Dotyczy raportów rocznych (termin do 31 marca 2024 r.) składanych z realizacji projektów badawczych do konkursów: OPUS 12, SONATA 12, SONATA BIS 6, MAESTRO 8, PRELUDIUM 12, HARMONIA 8, BEETHOVEN 2
 
a) Raport roczny należy sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi dla poszczególnych programów i projektów. 
b) Raport roczny w wersji roboczej w postaci pliku PDF należy przesłać do opiekuna projektu w CWN do 15 marca 2024 roku. Opiekun projektu w CWN dokona weryfikacji raportu i poinformuje o ewentualnych uwagach lub możliwości przekazania raportu do podpisu. 
c) Ostateczną wersję raportu należy przekazać do CWN w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów Władz Uniwersytetu tj. do 22 marca 2024 roku. 
d) Preferowaną formą składania raportów z realizacji projektów badawczych, jest dokumentacja opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłana do NCN za pośrednictwem platformy ePUAP.  
e) Natomiast w przypadku braku możliwości podpisania raportu kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu możliwe jest podpisanie dokumentu odręcznie przez kierownika projektu, następnie skan tak podpisanego raportu, opatrzonego podpisem kwalifikowanym kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) należy przesłać mailowo do opiekuna projektu w CWN. Dokument zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Władze UJ i wysłany przez CWN do NCN za pośrednictwem platformy ePUAP. Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi NCN, w przypadku wyboru tej ścieżki procedowania raportu należy także przekazać do CWN oryginał dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu i kierownika jednostki. NCN wymaga, aby oryginał raportu był przechowywany  w podmiocie realizującym projekt.  
f) Możliwe jest również złożenie raportu do NCN wyłącznie w wersji papierowej. Ostateczną wersję raportu sporządzanego w dwóch egzemplarzach i podpisanego w miejscach przeznaczonych dla kierownika projektu oraz podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której projekt jest realizowany, należy przekazać do CWN w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów Władz Uniwersytetu  tj. do 22 marca 2024 roku. 
g) Obowiązek wysłania raportu w wersji elektronicznej w systemie OSF spoczywa na kierowniku projektu. W związku z powyższym raport w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej. Informacje o zatwierdzeniu raportu przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna projektu w CWN. 
h) CWN wysyła do NCN zaakceptowane przez Władze UJ raporty roczne w wersji papierowej  w wymaganej liczbie egzemplarzy lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku raportu składanego w wersji papierowej CWN przekazuje jeden egzemplarz raportu do Działu Rozliczeń Projektów Krajowych, a w przypadku raportu składanego w wersji elektronicznej archiwizuje dokument w SAP w odpowiednim elemencie PSP. 
 
2. Raporty składane wyłącznie z użyciem podpisu kwalifikowalnego. 
Dotyczy raportów rocznych (termin do 31 marca 2024r.) składanych z realizacji projektów badawczych od konkursów: OPUS 13, SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9, PRELUDIUM 14, PRELUDIUM BIS 1-3, HARMONIA 9, SONATINA 1 oraz z projektów międzynarodowych realizowanych we współpracy dwustronnej i wielostronnej, zakwalifikowanych  w konkursach ogłaszanych od 15 grudnia 2016 r. w tym m.in.: DAINA 2, CHANSE, SHENG 2, BEETHOVEN 3, NORFACE, Solar-Driven Chemistry, JPND, QuantERA, CHIST-ERA, BIODIVERSA+, Trans-Atlantic Platform, Weave Unisono, JPI Urban Europe, Opus LAP. 
 
a) Raport roczny należy sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi dla poszczególnych programów i projektów. 
b) Raport roczny w wersji roboczej w postaci pliku PDF należy przesłać do opiekuna projektu  w CWN do 15 marca 2024 roku. Opiekun projektu w CWN dokona weryfikacji raportu  i poinformuje o ewentualnych uwagach lub możliwości przekazania raportu do podpisu. 
c) Ostateczną wersję raportu rocznego należy przesłać do 22 marca 2024 roku do opiekuna projektu w CWN w postaci pliku PDF podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której projekt jest realizowany. 
d) Obowiązek wysłania raportu w wersji elektronicznej w systemie OSF spoczywa na kierowniku projektu. W związku z powyższym raport w formie elektronicznej należy wysłać w systemie OSF dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji elektronicznej. Informacje o zatwierdzeniu raportu przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna projektu w CWN   (z zastrzeżeniem punktu f). 
e) CWN wysyła do NCN zaakceptowane przez Władze UJ raporty roczne za pośrednictwem platformy ePUAP oraz archiwizuje dokument podpisany elektronicznie w systemie SAP w odpowiednim elemencie PSP.
f) Raporty z projektów międzynarodowych realizowanych we współpracy wielostronnej, dla których wzór raportu zostanie udostępniony w formie edytowalnego pliku przez NCN (brak możliwości złożenia raportu w OSF) wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. W sprawie szczegółów związanych z raportowaniem realizacji tych projektów prosimy o kontakt ze wskazanymi w komunikacie opiekunami w CWN. 
 
Raporty końcowe MNiSW i NCN – zasady ogólne:
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami raport końcowy składa się nie później niż w terminie 60 dni od daty zakończenia projektu określonej w umowie. 
 2. Raport końcowy w wersji roboczej należy przesłać do opiekuna projektu w CWN w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF (NCN) lub Word (MNiSW) najpóźniej 20 dni przed upływem terminu składania raportów w NCN i MNiSW. Opiekun projektu w CWN dokona weryfikacji raportu i poinformuje o ewentualnych uwagach lub możliwości przekazania raportu do podpisu wraz z ustalonymi z MNiSW i NCN zasadami procedowania dokumentów. 
W przypadku programów lub projektów, które nie zostały wskazane w niniejszym komunikacie, opiekunowie projektów w CWN będą kontaktować się indywidualnie z kierownikami projektów w celu ustalenia trybu i terminów przekazywania raportów. 
 
Zwracam uwagę, że niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niespełniającego wymagań określonych w  stosownych przepisach powoduje wstrzymanie dalszego finansowania. Natomiast niezłożenie raportu końcowego upoważnia instytucję finansującą do uznania umowy za niewykonaną i uprawnia do żądania od jednostki zwrotu środków. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania raportów zachęcam do kontaktu z opiekunami projektów w CWN: 
 

projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Filozoficznym, Wydziale Polonistyki oraz  Wydziale Geografii i Geologii  – Anna Micał, tel. 12 663 30 11, anna.mical@uj.edu.pl 

projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Biologii oraz Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych  – Agnieszka Gajda-Górecka, tel. 12 663 30 25, agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl  

projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl 

projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz w Jednostkach pozawydziałowych - Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl  

projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO 14 realizowane na Wydziale Chemii – Monika Mikołajczyk, tel. 12 663 38 39, monika.wojtasinska@uj.edu.pl 

projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Historycznym – Weronika Musielak, 12 663 38 92; weronika.musielak@uj.edu.pl

projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziale Filologicznym – Łukasz Kucharzyk, 12 663 38 49; lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl 

projekty NCN: MAESTRO (wszystkie wydziały do MAESTRO 13) – Elżbieta Wito, tel. 12 663 30 07, elzbieta.wito@uj.edu.pl 

projekty NCN: PRELUDIUM 14-16 (panele NZ i HS), PRELUDIUM 17-21 i PRELUDIUM BIS 1-3 (panel HS) oraz projekty MNiSW: DIAMENTOWY GRANT - Katarzyna Pilipowicz, tel. 12 663 30 05, katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl 

projekty NCN: ETIUDA, PRELUDIUM do edycji 16 (panel ST, Wydział Chemii oraz Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków), PRELUDIUM 17-21 (panel ST) i PRELUDIUM BIS 1-3 (panel NZ) oraz projekty MNiSW: NPRH (moduły: Umiędzynarodowienie i Uniwersalia)  – Marek Plewa, tel. 12 663 30 03, marek.plewa@uj.edu.pl 

projekty NCN: PRELUDIUM do edycji 16 (panel ST, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Geografii i Geologii oraz Małopolskie Centrum Biotechnologii), PRELUDIUM 17-21 (panel NZ) i PRELUDIUM BIS 1-3 (panel ST) oraz projekty MNiSW: NPRH (moduły: Dziedzictwo Narodowe i Fundamenty) – Aleksandra Ryś, tel. 12 663 30 02, aleksandra.rys@uj.edu.pl 

projekty NCN: DAINA, CHANSE, SHENG, Quant-Era, CHIST-ERA, BiodivERsA+, JPND, NORFACE, Solar Driven Chemistry, Trans-Atlantic Platform - Magdalena Jelonek, tel. 12 663 38 59, magdalena.jelonek@uj.edu.pl 

projekty NCN: Weave Unisono, OPUS LAP - Joanna Łyczek, tel. 12 663 30 27, joanna.lyczek@uj.edu.pl

projekty NCN: JPI Urban Europe, BEETHOVEN - Marta Sikora, tel. 12 663 38 56, marta.sikora@uj.edu.pl 

projekty MNiSW: Perły Nauki

- Joanna Boroń, tel. 12 663 30 00, j.o.boron@uj.edu.pl

- Wioletta Żabicka-Falandysz, tel. 12 663 38 44, wioletta.zabicka-falandysz@uj.edu.pl

 
Dokumenty w wersji papierowej przyjmowane będą w sekretariacie CWN (ul. Czapskich 4, I piętro, pokój 103).  
 
Natomiast dokumenty w wersji elektronicznej proszę przekazywać bezpośrednio do opiekunów projektów w CWN na wskazane powyżej adresy mailowe. 
 
Więcej informacji:
 
 
 
 
 
 
Recommended
Materiały ze szkoleń OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Materiały ze szkoleń OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Konkurs START 2024 rozstrzygnięty

Konkurs START 2024 rozstrzygnięty

Spotkania informacyjne OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Spotkania informacyjne OPUS 27 i PRELUDIUM 23

Letter from the Director of NCN on the amount of doctoral scholarships

Letter from the Director of NCN on the amount of doctoral scholarships