Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

April 2024

20240415
Previous week
Next week

M-ERA.NET 3 Call 2024

Date: 15.04.2024 - 14.05.2024
M-ERA.NET 3 Call 2024

Opiekunka konkursu w CWN:

Joanna Wrona
tel: 12 663 30 08
e-mail: jwrona@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET 

Przedmiot konkursu:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłosiło konkurs M-ERA.NET 3 Call 2024 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. 

Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych w kwocie 1 500 000 EUR  z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe  w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2024, obejmujących tematykę:
 • Sustainable advanced materials for energy
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • High performance composites
 • Functional materials
 • Materials addressing environmental challenges
 • Next generation materials for advance electronics
Termin składania wniosków wstępnych upływa 14 maja 2024 r. (12:00 CET).
 
Informacje związane z przygotowaniem wniosków: 
 • W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.
 • Zarówno minimalna, jak i maksymalna wartość finansowania projektu nie została  określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).
 • O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 
 • Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy (Niektóre kraje uczestniczą w programie tylko regionalnie - więcej informacji na temat wytycznych agencji zagranicznych biorących udział w konkursie dostępne na stronie internetowej programu).
 • W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane 
 • z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
 • Budżet zaplanowany dla polskiego zespołu badawczego we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym w OSF. Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym – w EUR.
 • Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,3463 PLN.
 • W ramach kosztów bezpośrednich w budżecie projektu należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 370 zł (koszt ten zawiera 2 lata ważności z uwzględnieniem dodatkowego przedłużenia o kolejne 2 lata (łącznie 4 lata).
 • Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości. 
 • Polskim wnioskodawcom zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu (Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego – wzór załącznik nr 1 do niniejszej informacji CWN) w formacie .xlsx w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres magdalena.nowak@ncn.gov.pl.

Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN

Wymagania dotyczące kierownika projektu: 
 • Kierownik projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • We wniosku krajowym w konkursie M.ERA-NET 3  jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest planowana jako realizująca działanie naukowe we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA i dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna;
 • Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy;
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania  na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do wymienionego czasu nie wlicza się udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • Kierownikiem projektu we wniosku krajowym w konkursie M.ERA-NET 3 nie może być osoba, dla której w dniu zakończenia naboru wniosków łączna liczba realizowanych projektów NCN oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania lub niezbędnych w trakcie oceny w NCN jest większa lub równa 3 (z wyłączeniem wniosków złożonych lub projektów finansowanych w ramach konkursów: PRELUDIUM BIS i DIOSCURI).
Forma składania wniosków:
 • poziom międzynarodowy (dwuetapowy): 
  • I. przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. pre- proposal w języku angielskim, który lider konsorcjum składa w elektronicznym systemie sieci  M-ERA.NET Submission System. Termin składania wniosków wstępnych upływa 14 maja 2024 r. (12:00 CET).
   • UWAGA: Na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.
  • II. Termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals upływa 20 listopada 2024 r. (12:00 CET).
 • poziom krajowy (jednoetapowy)
  • Przygotowany przez polski zespół badawczy wniosek krajowy dot. polskiej części projektu, należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals) na poziomie międzynarodowym.
  • Termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze upływa 27 listopada 2024 (16:00 CET).
   • UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w wniosku wspólnym (full proposal) muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.
 
Regulacje wewnętrzne UJ: 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu, osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób z CMUJ) proszę o przekazanie do opiekuna konkursu w CWN:
 • do dnia 8  maja 2024 r. 
  • wypełnionej tabeli budżetowej stanowiącej załącznik nr 1 celem weryfikacji pod kątem formalnym kosztów wykazywanych w pre – proposal;
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności VAT wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ
W przypadku zakwalifikowania projektu do II etapu, opiekun konkursu w CWN skontaktuje się z autorem wniosku w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania kolejnych dokumentów projektowych.
 
Więcej informacji: