Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

October 2023

20231017
Previous week
Next week

DUT Call 2023

Date: 17.10.2023 - 30.04.2024
DUT Call 2023

Opiekun konkursu w CWN:

Agnieszka Kamińska-Januś
tel. 12 663 30 01
e-mail: agnieszka.kaminska-janus@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiot konkursu:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs DUT Call 2023 w ramach europejskiego partnerstwa Driving Urban Transitions.

Celem konkursu DUT Call 2023 jest wspieranie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie.

Tematyka konkursu podzielona jest na trzy ścieżki tematyczne: Positive Energy Districts (PED),  15-minutes City Pathway (15mC), Circular Urban Economies (CUE), dla każde z nich zdefiniowane są określone tematy: 

1) Positive Energy Districts Pathway (PED)

PED topic 1: Energy Resilience and Energy Poverty

PED topic 2: Urban Regeneration and Refurbishment

PED topic 3: Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

2) 15-minutes City Pathway (15mC)

15mC topic 1: Integrated Policies and Evidence to Reduce Car-dependency

15mC topic 2: Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments

15mC topic 3: Empower People for Urban Mobility Transitions

3) Circular Urban Economies Pathway (CUE)

CUE topic 1: The Built Environment as a Resource Base

CUE topic 2: Knowledge and optimisation of resources flows between urban and rural areas

CUE topic 3: Planning and Designing urban areas with Nature: Towards a Regenerative Urbanism

Warunki i zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach:

Najważniejsze zasady programu:

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, MSP i duże przedsiębiorstwa, grupa podmiotów złożona z co najmniej dwóch organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę lub z co najmniej jednej organizacji prowadzącej badania i upowszechniająca wiedzę i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Grupa podmiotów może dodatkowo zawierać gminę, powiat, związek międzygminny, związek między powiatowy, związek powiatowo-gminny i/lub organizację pozarządową.
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla polskiego wnioskodawcy wynosi 200 000 EUR na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się wnioskodawca jednopodmiotowy (organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę lub przedsiębiorca) lub 475 000 EUR na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się grupa podmiotów. Tworząc budżet należy przyjąć kurs wskazany przez NCBiR 1 euro = 4,4685 zł
 • Badania podstawowe mogą stanowić maksymalnie 10% wartości projektu krajowego i tylko dla podmiotów prowadzących badania i upowszechniających wiedzę oraz innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami (gminy, powiaty, związki międzygminne, związki między powiatowe, związki powiatowo-gminne, organizacje pozarządowe).
 • Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.
 • Wniosek na poziomie międzynarodowym musi zostać złożony przez konsorcjum międzynarodowe składające się z co najmniej trzech podmiotów z co najmniej trzech różnych krajów uczestniczących w programie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, , Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Korei, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy, w tym przynajmniej z dwóch różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Turcja.
 • Wnioskodawca nie może łączyć badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego zadania, czyli wydzielonego fragmentu prac w projekcie,
 • Jeśli we wniosku międzynarodowym występuje więcej niż jeden polski podmiot, to te podmioty zawsze traktowane są jako jedna grupa podmiotów, która musi się wpisywać w definicję wnioskodawcy i zawrzeć umowę konsorcjum.
 • Umowa konsorcjum krajowego jest wymagana na etapie wniosków wstępnych (pre-proposal).  
 • Na etapie wniosku krajowego (przed jego złożeniem) grupa podmiotów musi zawrzeć umowę konsorcjum krajowego wg wytycznych zamieszczonych w dokumentacji konkursowej „Zakres minimalny umowy konsorcjum krajowego (jedynie w przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie)”. Taka umowa jest potem załącznikiem do umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy NCBR a grupą podmiotów.  
 • W przypadku organizacji badawczej dofinansowanie może wynosić do 100%. W przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą warunki i tryb udzielania dofinansowania podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej,
 • Działania związane z promocją projektu i zarządzaniem nie mogą być odrębnym pakietem prac (zadaniem). Koszty te można uwzględnić w innych zadaniach badawczych,
 • Projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Audyt może być kosztem kwalifikowalnym,
 • W przypadku projektu składnego w konsorcjum krajowym, konsorcjanci odpowiadają solidarnie za wykonanie umowy o finansowanie.

Forma i termin składania wniosków:

poziom międzynarodowy

 • termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): do 21 listopada 2023 r. do godz. 13:00 CET
 • termin składania wniosków pełnych (full-proposal): do 30 kwietnia 2024 r., do godz. 13:00 CET

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://dutpartnership.eu/

poziom krajowy

 • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przygotowaną opinię Dyrektor NCBiR podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Regulacje wewnętrzne UJ:

1. W przypadku krajowego wniosku składanego w ramach konsorcjum krajowego przez grupę podmiotów, z uwagi na rygorystyczne zapisy dokumentacji konkursowej, wymaga będzie indywidualna zgoda Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego na aplikowanie w konkursie dla każdej złożonej deklaracji.

 • Wstępne deklaracje udziału w konkursie przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Informacji CWN, proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2023 r. na adres mailowy opiekuna konkursu w CWN.

  Propozycje wniosków podpisane przez Autora wniosku i Kierownika jednostki organizacyjnej (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji wraz z jej wersją edytowalną).

  Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o możliwości udziału w konkursie. Opiekun konkursu w CWN poinformuje o decyzji Władz UJ.

  Po uzyskaniu akceptacji dla planowanego projektu, prosimy o przekazanie:

 • do dnia 6 listopada 2023 r. do opiekuna konkursu w CWN:  
 • projektu umowy konsorcjum - w przypadku, gdy UJ pełni rolę partnera
 • w projekcie i lider dysponuje własnym wzorem umowy;
 • w przypadku, gdy UJ pełni rolę Lidera w projekcie - wytycznych do umowy, w celu przygotowania wzoru umowy konsorcjum krajowego;
 • do dnia 13 listopada 2023 r. do opiekuna konkursu w CWN:
  • roboczej wersji wniosku wstępnego (pre-proposal) - wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF;
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności VAT, wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
 • do dnia 21 listopada 2023 r. do opiekuna konkursu w CWN - ostatecznej wersji wniosku – wersja elektroniczna w postaci pliku PDF (po złożeniu wniosku w systemie https://dutpartnership.eu/).  

2. W przypadku krajowych wniosków składanych samodzielnie zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z 10 listopada 2022 roku prosimy o przekazanie do:

 • do dnia 13 listopada 2023 r. do opiekuna konkursu w CWN:  
 • roboczej wersji wniosku wstępnego (pre-proposal) - wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF;
 • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności VAT, wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
 • do dnia 21 listopada 2023 r. do opiekuna konkursu w CWN - ostatecznej wersji wniosku – wersja elektroniczna w postaci pliku PDF (po złożeniu wniosku w systemie https://dutpartnership.eu/).  

W przypadku gdy wniosek zostanie zakwalifikowany do II etapu, prosimy o kontakt z opiekunem konkursu w CWN, który wspólnie z autorem/kierownikiem projektu ustali terminy przekazywania kolejnych dokumentów projektowych wynikających z zakwalifikowania wniosku do II etapu konkursu.

 

Więcej informacji:

Informacja CWN

Zalącznik nr 1