Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

July 2021

20210702
Previous week
Next week

Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej

Date: 02.07.2021 - 31.12.2024
Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opiekun konkursu w CWN:

Paweł Moń
tel. 12 663 38 34
e‑mail: pawel.mon@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem nowego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do kogo skierowany:

W ramach programu dofinansowanie na realizację projektów mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Sposób i termin składania wniosków:

Nabór wniosków w ramach programu i jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego:

 1. na elektroniczną skrzynkę podawczą MNiSW, albo
 2. na informatycznym nośniku danych, na adres urzędu obsługującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Forma składania wniosków:

MNiSW akceptuje wyłącznie wnioski przygotowane i podpisane elektronicznie. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/program-wsparcie-udzialu-polskich-zespolow-naukowych-w-miedzynarodowych-projektach-infrastruktury-badawczej

Główne zasady programu:

 • W ramach programu dofinansowanie na realizację projektów mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • W celu udziału w programie może zostać utworzone konsorcjum, działające na podstawie umowy o współpracy, w skład którego wchodzi dwa lub więcej podmiotów.
 • Warunkiem udziału w programie jest:
 1. udział wnioskodawcy w projekcie międzynarodowym o charakterze wielostronnym realizowanym na podstawie umowy międzynarodowej, statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej albo porozumienia międzyinstytucjonalnego
  o charakterze międzynarodowym, oraz na podstawie dokumentów przyjmowanych przez uprawnione organy powołane do życia w ramach tego projektu;
 2. wynikający z udziału, o którym mowa w pkt 1, obowiązek wniesienia przez wnioskodawcę wkładu w budowę, modernizację lub użytkowanie międzynarodowej infrastruktury badawczej będącej przedmiotem projektu międzynarodowego;
 3. przedłożenie przez wnioskodawcę potwierdzenia uprawnionych organów powołanych do życia
  w ramach projektu międzynarodowego, że zaplanowane przez wnioskodawcę w ramach projektu do realizacji zadania stanowią wkład, o którym mowa w pkt 2.
 • Środki finansowe w ramach programu mogą zostać przyznane na okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 5 lat (60 miesięcy). Okres ten może zostać przedłużony o nie więcej niż 2 lata (24 miesiące).
 • W ramach programu mogą być finansowane koszty poniesione na realizację projektu od dnia złożenia wniosku.
 • W ramach programu mogą być finansowane koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie realizacji projektu, przy czym koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów bezpośrednich,
  z wyłączeniem kosztów opłacenia składki członkowskiej.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Jednostki UJ (nie dotyczy jednostek CM UJ) zainteresowane udziałem w konkursie proszę
o przekazanie do opiekuna konkursu w CWN przynajmniej 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku:

 • Formularza zgłoszenia projektu inwestycyjnego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym „Strefa Projektów UJ” dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/;
 • ostatecznej wersji wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Dokumenty należy przekazać, w przypadku:

 1. wykorzystania przez Kierownika projektu elektronicznego podpisu kwalifikowanego
  - w wersji elektronicznej w postaci pliku pdf. Wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan - w przypadku wydziału albo Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej);
 2. braku możliwości użycia elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez Kierownika projektu - w wersji papierowej podpisanej przez kierownika projektu z równoczesnym przesłaniem ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku pdf podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan
  - w przypadku wydziału albo Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej).

Ostateczną wersja wniosku proszę zapisać jako plik pdf, nadając mu nazwę wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (np. Kowalski_Jan_infrastruktura badawcza_16-07-2021).

Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan - w przypadku wydziału albo Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej) oraz Kwestora UJ na Formularzu zgłoszenia projektu.

W przypadku pytań w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w CWN p. Pawłem Moniem, tel. 12 663 38 34, pawel.mon@uj.edu.pl.

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych