Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190610

[komunikat] Granty na granty - promocja jakości III

Data: 10.06.2019 - 10.11.2021
[komunikat] Granty na granty - promocja jakości III

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Edukacji i nauki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej „wnioskami projektowymi”.

Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia o refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, związanych z:

  • przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
  • przygotowaniem (sporządzeniem) wniosku projektowego,
  • uczestnictwem w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego,
  • organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego, bądź uczestnictwem w takich spotkaniach.

Wnioskodawca jest uprawniony także do wystąpienia o jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy, którzy byli zaangażowani w opracowanie wniosku projektowego.

W Uniwersytecie Jagiellońskim ww. dodatek będzie wypłacany w formie dodatku jednorazowego, zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników wprowadzonym Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku.

Refundacji nie podlegają: koszty pośrednie, koszty zakupów środków trwałych, podatek od towarów i usług (VAT), koszty wynagrodzenia zasadniczego pracowników wnioskodawcy.

Termin składania wniosków:

Opiekun konkursu w CAWP:

Magdalena Żychowska,
tel. 12 663 30 08,
e‑mail: m.zychowska@uj.edu.pl

nabór do 15 listopada 2021 r.

Forma składania wniosków:

  • Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego, a w przypadku wnioskodawcy, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji z ERC o przejściu do II etapu konkursu.
  • MNiSW wymaga składania wniosków tylko w elektronicznym systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl. Ponadto na adres MNiSW należy przesłać „Oświadczenie potwierdzające złożenie wniosku w ramach przedsięwzięcia "Granty na Granty: promocja jakości III" podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania UJ.

Regulacje wewnętrzne UJ:

W celu weryfikacji poprawności wniosku, należy przesłać wersję roboczą wniosku (w postaci pliku pdf) na adres email opiekuna konkursu w CAWP lub przekazać opiekunowi konkursu w CAWP dostęp do wniosku w systemie ZSUN/OSF na zasadach redaktora pomocniczego.
Po otrzymaniu informacji od opiekuna konkursu w CAWP, należy wygenerować w systemie ZSUN/OSF „Oświadczenie potwierdzające złożenie wniosku w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości III” oraz pobrać przygotowany wniosek.

Do CAWP należy:

  • dostarczyć wydrukowany wniosek podpisany przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (Dziekan Wydziału lub stosowanie do specyfiki jednostki) lub przesłać na adres email opiekuna konkursu przygotowany wniosek zapisany w formacie pdf opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (Dziekan Wydziału lub stosowanie do specyfiki jednostki),
  • dostarczyć wydrukowane oświadczenie podpisane przez kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (Dziekan Wydziału lub stosowanie do specyfiki jednostki) lub przesłać na adres email opiekuna konkursu wygenerowane oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (Dziekan Wydziału lub stosowanie do specyfiki jednostki).

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi zawierać obowiązkowo „graficzny symbol podpisu”

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji drukowanej. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu z CAWP.

Z chwilą wejścia w życie Komunikatu nr 1027.0643.45.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, traci moc Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych nr 1027.0643.32.2019 z 8 lipca 2019 roku w sprawie składania wniosków w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwo Wyższego „Granty na granty: promocja jakości III”.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora z 17 lipca 2020 r.

Komunikat Rektora z 8 lipca 2019 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”