Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwalifikowanie wydatków strukturalnych

UWAGA

Zarządzenie nr 113 Rektora UJ z 16 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązku kwalifikowania, klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków strukturalnych ponoszonych z krajowych środków publicznych oraz sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSb zostało uchylone zarządzeniem nr 1 Rektora UJ z 5 stycznia 2018 roku.

 

 

W związku z zarządzeniem 113 Rektora UJ z 16 grudnia 2016 oraz obowiązkiem stosowania nowych opisów dokumentów finansowych informujemy, że do czasu potwierdzenia przez Ministerstwo Finansów konieczności kwalifikacji wydatków ponoszonych w ramach m.in. środków na działalność statutową i środków przyznanych w ramach projektów krajowych, do podstawowych kodów kwalifikacji wydatków strukturalnych (KW) zalicza się:

Środki na działalność statutową:

 • utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:
  a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych, w tym współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań;
  b) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej;
  c) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji;
  d) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
  e) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
  f) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.
  - obszar tematyczny I oraz kod 01

  g) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów
  - nie stanowi wydatku strukturalnego

  h) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej
  - obszar tematyczny I oraz kod 02

  i) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki
  - obszar tematyczny XII oraz kod 74
   
 • utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej;
  - obszar tematyczny I oraz kod 02
   
 • utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni
  - obszar tematyczny I oraz kod 02
   
 • działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych
  ​- podstawowa działalność i utrzymanie dostępu nie stanowi wydatku strukturalnego, natomiast ewentualne koszty typu tworzenie baz danych: obszar tematyczny XII oraz kod 74

Projekty krajowe:

 • krajowe projekty badawcze, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe
  - obszar tematyczny I oraz kod 01
 • projekty krajowe obejmujące wyłącznie zakup aparatury na cele naukowo-badawcze
  - obszar tematyczny I oraz kod 02
 • krajowe projekty edukacyjne, szkoleniowe, upowszechniające naukę
  - obszar tematyczny XII oraz kod 72, 73 lub 74

 

​Wszystkie wydatki (niezależnie od rodzaju) ponoszone w ramach jednego projektu lub jednego zadania badawczego przez cały okres realizacji projektu/zadania posiadają ten sam kod WS.

Przypominamy że kwalifikacja wydatków nie dotyczy projektów sfinansowanych ze środków pochodzących z UE (np. środki Inicjatyw Wspólnotowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego), oraz projektów strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W przypadku pozostałych projektów, w szczególności z zakresu upowszechniania nauki oraz innej działalności kulturowej, prosimy o kontak z p. Dorotą Buchwald-Cieślak, tel. 12 663 38 33, mail: dorota.buchwald@uj.edu.pl

 

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 113 Rektora UJ z 16 grudnia 2016 roku ws. realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązku kwalifikowania, klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków strukturalnych ponoszonych z krajowych środków publicznych oraz sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSb (nie dotyczy Collegium Medicum)
doc
Oświadczenie kierownika projektu
doc
Kody klasyfikacji i obszary tematyczne