Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Umowa o pracę (etat)

Procedura zatrudnienia nowego wykonawcy / nowej osoby na podstawie umowy o pracę do realizacji projektu trwa ok. 3 tygodnie.

Do przeprowadzenia procedury zatrudnienia potrzebna jest kalkulacja wynagrodzenia. Kalkulacja przygotowywana jest przez Dział Spraw Osobowych: bezpośrednio lub za pośrednictwem Zespołu ds. kwalifikowalności wynagrodzeń CAWP. Wysokość wynagrodzenia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi właściwymi dla danego programu.

Do wykonania kalkulacji potrzebne są następujące informacje oraz dokumenty:

 • wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla danego wykonawcy,
 • okres zatrudnienia,
 • planowane stanowisko (np. asystent z doktoratem, specjalista),
 • wymiar etatu,
 • informacja od kandydata o tym, czy w okresie realizacji projektu planuje być uczestnikiem PPK (może być w formie skanu lub mailowo),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub/oraz dyplom doktorski (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich (jeśli dotyczy),
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla osób bezrobotnych (jeśli dotyczy).

Po otrzymaniu od DSO kalkulacji wynagrodzenia należy przygotować wniosek o zatrudnienie. Wniosek przygotowuje kierownik projektu zgodnie z obowiązującym wzorem . Po podpisaniu wniosku przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (dziekana lub stosownie do specyfiki jednostki) wniosek należy przekazać do DSO do dalszego procedowania. Po otrzymaniu zgody Prorektora UJ ds. badań naukowych na zatrudnienie DSO kontaktuje się z danym wykonawcą w celu dopełnienia pozostałych formalności związanych z zatrudnieniem.

Do wniosku o zatrudnienie należy dołączyć szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy.

Wypłata wynagrodzenia następuje:

 • dla pracowników będących nauczycielami akademickimi – 1 dnia każdego miesiąca,
 • dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 26 dnia każdego miesiąca.