Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwalifikowanie wydatków strukturalnych

UWAGA

Zarządzenie nr 113 Rektora UJ z 16 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązku kwalifikowania, klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków strukturalnych ponoszonych z krajowych środków publicznych oraz sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSb zostało uchylone zarządzeniem nr 1 Rektora UJ z 5 stycznia 2018 roku.

 

 

W związku z zarządzeniem 113 Rektora UJ z 16 grudnia 2016 oraz obowiązkiem stosowania nowych opisów dokumentów finansowych informujemy, że do czasu potwierdzenia przez Ministerstwo Finansów konieczności kwalifikacji wydatków ponoszonych w ramach m.in. środków na działalność statutową i środków przyznanych w ramach projektów krajowych, do podstawowych kodów kwalifikacji wydatków strukturalnych (KW) zalicza się:

Środki na działalność statutową:

 • utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:
  a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych, w tym współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań;
  b) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej;
  c) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji;
  d) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
  e) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
  f) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.
  - obszar tematyczny I oraz kod 01

  g) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów
  - nie stanowi wydatku strukturalnego

  h) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej
  - obszar tematyczny I oraz kod 02

  i) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki
  - obszar tematyczny XII oraz kod 74
   
 • utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej;
  - obszar tematyczny I oraz kod 02
   
 • utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni
  - obszar tematyczny I oraz kod 02
   
 • działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych
  ​- podstawowa działalność i utrzymanie dostępu nie stanowi wydatku strukturalnego, natomiast ewentualne koszty typu tworzenie baz danych: obszar tematyczny XII oraz kod 74

Projekty krajowe:

 • krajowe projekty badawcze, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe
  - obszar tematyczny I oraz kod 01
 • projekty krajowe obejmujące wyłącznie zakup aparatury na cele naukowo-badawcze
  - obszar tematyczny I oraz kod 02
 • krajowe projekty edukacyjne, szkoleniowe, upowszechniające naukę
  - obszar tematyczny XII oraz kod 72, 73 lub 74

 

​Wszystkie wydatki (niezależnie od rodzaju) ponoszone w ramach jednego projektu lub jednego zadania badawczego przez cały okres realizacji projektu/zadania posiadają ten sam kod WS.

Przypominamy że kwalifikacja wydatków nie dotyczy projektów sfinansowanych ze środków pochodzących z UE (np. środki Inicjatyw Wspólnotowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego), oraz projektów strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W przypadku pozostałych projektów, w szczególności z zakresu upowszechniania nauki oraz innej działalności kulturowej, prosimy o kontak z p. Dorotą Buchwald-Cieślak, tel. 12 663 38 33, mail: dorota.buchwald@uj.edu.pl

 

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 113 Rektora UJ z 16 grudnia 2016 roku ws. realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązku kwalifikowania, klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków strukturalnych ponoszonych z krajowych środków publicznych oraz sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSb (nie dotyczy Collegium Medicum)
doc
Oświadczenie kierownika projektu
doc
Kody klasyfikacji i obszary tematyczne