Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

luty 2023

20230208
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

SONATINA 7

Data: 08.02.2023 - 15.03.2023
SONATINA 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiekun konkursu w CWN:

Mateusz Basarab (W.Prawa i Administracji, W. Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Jednostki pozawydziałowe)

e-mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 64

Monika Pacholczyk (W. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl

tel. 12 663 30 09

Agnieszka Gajda-Górecka (W. Biologii, W. Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

tel. 12 663 30 25

e-mail: agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

Anna Micał (W. Filozoficzny, W. Polonistyki)

tel. 12 663 30 11

e-mail: anna.mical@uj.edu.pl

Monika Mikołajczyk (W. Chemii, W. Geografii i Geologii)

tel. 12 663 38 39

e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

Joanna Łyczek (W. Matematyki i Informatyki, W. Historyczny)

tel. 12 663 38 39

e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl 

Łukasz Kucharzyk (W. Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, W. Filologiczny)

tel. 12 663 38 49

e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany  w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia  z wnioskiem (tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r.

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Nabór wniosków w NCN trwa do 15 marca 2023 r. do godz. 16:00.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek:
 • na realizację badań, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł;
 • obejmujący badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), w dowolnej z dyscyplin określnych przez Radę NCN w panelach NCN;
 • w którym zostanie zaplanowane zatrudnienie kierownika projektu na zasadach określonych  w Regulaminie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały planowany okres realizacji projektu badawczego, w podmiocie innym niż podmiot,  w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora (UWAGA: W przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu, podmiot (jednostka UJ w której realizowany jest projekt) zobowiązany jest zatrudnić kierownika projektu również w pełnym wymiarze czasu pracy); 
 • który obejmuje realizację projektu badawczego zaplanowanego na 24 albo 36 miesięcy;
 • w którym kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny, trwający od 3 do 6 miesięcy, zrealizowany w okresie trwania projektu badawczego w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym (z wykazu krajów NCN) oraz przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzającym zgodę na realizację przez niego stażu zagranicznego. UWAGA: W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych

Zasady przygotowania wniosku i warunki realizacji projektu: 

 • kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursu SONATINA można być tylko raz;
 • kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Zobowiązanie to nie dotyczy udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami;
 • w kosztorysie projektu nie można zaplanować środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania;
 • w budżecie należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowanym w projekcie), a w kosztorysie należy podawać kwoty brutto;
 • należy uwzględnić w budżecie projektu koszty pośrednie (koszty pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do jego realizacji), na które składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej wysokości; 
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • w kosztorysie projektu, w ramach kosztów bezpośrednich, należy zaplanować koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 360 zł (koszt ten zawiera 2 lata ważności  z uwzględnieniem dodatkowego przedłużenia o kolejne 2 lata (łącznie 4 lata)).
 • Zespół badawczy:
  • w konkursie SONATINA nie ma możliwości zaplanowania wynagrodzenia etatowego dla osoby na stanowisku post-doc, badacza (senior researcher) i osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym; 
  • w konkursie SONATINA istnieje możliwość zaplanowania wynagrodzenia zespołu badawczego w ramach wynagrodzeń dodatkowych. W tej kategorii można zaplanować również wynagrodzenia dla studentów i doktorantów.

Forma składania wniosków:

Wnioski w konkursie SONATINA 7 składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania).

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do CWN:

 • do dnia 22 lutego 2023 r. w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami:
  •  UJ pełni rolę lidera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF, 
   • Oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu), 
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ 
  • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:

Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami. 

UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie. 

Po uzyskaniu finansowania, w celu uregulowania współpracy pomiędzy partnerami w ramach grupy podmiotów konieczne będzie zawarcie dodatkowego porozumienia (rozszerzona wersja porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Komunikatu.

 • do dnia 27 lutego 2023 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku pdf, przesłanego na adres opiekuna konkursu w CWN (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu/opiekun naukowy/wykonawca, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 8 marca 2023 r. (do godz. 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_SONATINA7_08-03-2023), podpisany podpisem elektronicznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).
   wraz z: 
  • Formularzem rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ  (nie dotyczy wniosków, w których do CWN złożono wcześniej porozumienie o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego wraz z ww. formularzem);
  • wygenerowanym z systemu ZSUN/OSF dokumentem: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”; 
  • skanem podpisanego, wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym;
  • potwierdzeniem nadania kierownikowi projektu stopnia naukowego doktora, a w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora, oświadczeniem promotora pracy doktorskiej lub zaświadczeniem wydanym przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora, w formie skanu dokumentu podpisanego odręcznie lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci pliku PDF;
  • dokumentem w języku angielskim potwierdzającym zgodę ośrodka naukowego na realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego, w formie skanu dokumentu podpisanego odręcznie lub dokumentem podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci pliku PDF.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminy.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz „potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu”.

Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekunów konkursu w CWN.

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z Magdaleną Dudą, tel. 12 663 30 12; magdalena.duda@uj.edu.pl.

W kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z pracownikami Biblioteki Jagiellońskiej:

Link do szkolenia on-line w kanale YouTube z zakresu wypełniania Planu Zarządzania Danymi

Dodatkowe informacje:

Komunikat Prorektora ds. badań naukowych

Załącznik nr 1 do komunikatu

Załącznik nr 2 do komunikaty

Strony konkursu na witrynie NCN