Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2023

20230118
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

ERASMUS Plus

Data: 18.01.2023 - 04.10.2023
ERASMUS Plus

Opiekunowie konkursu w CWN:

Akcja 1

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn

e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

tel. 12 663 10 88

Akcja 2 - Partnerstwa współpracy i Partnerstwa na małą skalę

Marcin Dąbkiewicz

e-mail: marcin.dabkiewicz@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 47

Agata Kozielska

e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

tel. 12 663 30 04

Akcja 2 - Pozostałe działanie

Agata Kozielska

e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

tel. 12 663 30 04

Akcja 3 - Wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Marcin Dąbkiewicz

e-mail: marcin.dabkiewicz@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 47

Agata Kozielska

e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

tel. 12 663 30 04

Działania Jean Monnet

Marcin Dąbkiewicz

e-mail: marcin.dabkiewicz@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 47

Agata Kozielska

e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

tel. 12 663 30 04

Instytucja ogłaszająca

Komisja Europejska

Przedmiot konkursu

Komisja Europejska ogłosiła możliwość składania wniosków w ramach programu ERASMUS + w zakresie:

 • Akcji kluczowej 1.: Mobilność edukacyjna – w tym wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży
 • Akcji kluczowej 2: Współpraca organizacji i instytucji
 • Akcji kluczowej 3: Wsparcie rozwoju polityki i współpracy
 • Działań Jean Monnet

AKTUALIZACJA, CZERWIEC 2023:

Informujemy, że otwarty pozostaje jedynie nabór wniosków w ramach Akcji Kluczowej nr 2

1. Partnerstwa na rzecz współpracy
Partnerstwa współpracy
Drugi termin złożenia wniosków w zakresie partnerstw współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz w dziedzinie młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe, upływa dnia
4 października 2023 r. godz. 12.00 w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 stycznia a 31 sierpnia 2024 r.
1. Partnerstwa na rzecz współpracy
Partnerstwa na małą skalę
Drugi termin złożenia wniosków w zakresie partnerstw na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży upływa dnia 
4 października 2023 r. godz. 12.00 w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 stycznia a 31 sierpnia 2024 r.

W ramach Akcji 1. wspierane są między innymi:

Wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży, które polegają na prowadzeniu działań międzyludzkich przez internet. Wirtualne wymiany powinny odbywać się w małych grupach, służyć uzupełnieniu mobilności fizycznej w ramach programu Erasmus+, sprzyjać rozwojowi umiejętności cyfrowych i miękkich uczniów, osób młodych i osób pracujących z młodzieżą.

W projektach mogą uczestniczyć organizacje ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem albo w uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z programem. Każdy wniosek dotyczący projektu może obejmować wyłącznie organizacje i uczestników z jednego z uprawnionych regionów państw trzecich niestowarzyszonych z programem. Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 organizacji, w tym co najmniej z 2 instytucji szkolnictwa wyższego lub organizacji młodzieżowych z 2 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz z 2 instytucji szkolnictwa wyższego lub organizacji młodzieżowych z 2 uprawnionych państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, należących do tego samego regionu. Liczba organizacji z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Projekty trwają 36 miesięcy. Wartość dofinansowania to maksymalnie 95% wysokości szacunkowego budżetu projektu ustalonego po dokonaniu oceny.

Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa 26 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

 

W ramach Akcji 2. wspierane są:

1. Partnerstwa na rzecz współpracy, w tym:

Partnerstwa współpracy

 • Projekty muszą dotyczyć jednego priorytetu horyzontalnego lub co najmniej jednego priorytetu szczegółowego odnoszącego się do dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu będącego przedmiotem największego oddziaływania (lista priorytetów dla poszczególnych sektorów szkolnictwa znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+). Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 3 organizacji z 3 różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.
 • Czas trwania projektu może wynosić od 12 do 36 miesięcy.
 • Termin złożenia wniosków dla partnerstw współpracy w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży do narodowej agencji kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca, przez dowolną organizację z tych dziedzin – z wyjątkiem europejskich organizacji pozarządowych – upływa dnia 22 marca 2023 r. o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) – w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 września a 31 grudnia 2023 r.
 • Drugi termin złożenia wniosków w dziedzinach dotyczących młodzieży przez dowolną organizację z tych dziedzin, z wyjątkiem europejskich organizacji pozarządowych, upływa dnia 4 października 2023 r. o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 stycznia a 31 sierpnia 2024 r.
 • Termin złożenia wniosków dla partnerstw w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przez europejskie organizacje pozarządowe do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 22 marca 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 • Termin złożenia wniosków w zakresie partnerstw w dziedzinie sportu do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa 22 marca 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 • UWAGA: Agencje Narodowe Programu Erasmus+ w różnych krajach mogą zorganizować drugą rundę naboru wniosków w zakresie partnerstw współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia w terminie do dnia 4 października 2023 r. do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 stycznia a 31 sierpnia 2024 r. 

Partnerstwa na małą skalę

 • Mające na celu rozszerzenie dostępu do programu Erasmus+ na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć w ramach różnych poziomów kształcenia. Projekty muszą dotyczyć co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego lub co najmniej jednego specyficznego priorytetu odnoszącego się do dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu będącej przedmiotem największego oddziaływania (lista priorytetów znajduje się w Przewodniku po Programie Erasmus+). Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 organizacji pochodzących z 2 różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem. 
 • Czas trwania projektu może wynosić od 6 do 24 miesięcy.
 • Termin złożenia wniosków w zakresie partnerstw na małą skalę w dziedzinach kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych i młodzieży do narodowej agencji kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca upływa:
  • dnia 22 marca 2023 r. o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 września a 31 grudnia 2023 r.
  • dnia 4 października 2023 r. o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 stycznia a 31 sierpnia 2024 r.
 • Termin złożenia wniosków dla partnerstw na małą skalę w dziedzinie sportu składanych do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa 22 marca 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 • UWAGA: Agencje Narodowe Programu Erasmus+ w różnych krajach mogą zorganizować drugą rundę naboru wniosków dla partnerstw na małą skalę w dziedzinie młodzieży w terminie do dnia 4 maja 2023 r. do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się między dniem 1 sierpnia a dniem 31 grudnia 2023 r.

 

2. Partnerstwa na rzecz doskonałości, w tym:

Centra doskonałości zawodowej

 • Celem działań jest tworzenie i rozwój międzynarodowych sieci współpracy centrów doskonałości zawodowej, przyczyniających się do tworzenia „ekosystemów umiejętności” na rzecz innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego. Sieci połączą istniejące centra doskonałości zawodowej lub przyczynią się do opracowania modelu doskonałości zawodowej przez połącznie partnerów z różnych krajów. Centra doskonałości będą działały na dwóch poziomach: krajowym i międzynarodowym. Partnerstwo musi obejmować co najmniej 8 wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych) z co najmniej 4 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem. Z każdego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem do konsorcjum musi wejść: a) co najmniej 1 przedsiębiorstwo, organizacja reprezentująca przemysł lub sektor oraz b) co najmniej 1 organizator kształcenia i szkolenia zawodowego (na poziomie średnim lub wyższym). 
 • Czas trwania projektu 48 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 8 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli)

Działania Erasmus Mundus

 • Celem których jest promowanie doskonałości i umiędzynarodowienie europejskich instytucji szkolnictwa wyższego poprzez programy studiów na poziomie magisterskim oraz przyciągnięcie utalentowanych osób do Europy obejmują:
  • Wspólne studia magisterskie (drugiego stopnia) Erasmus Mundus (EMJM) realizowane i uznawane wspólnie przez instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibami w Europie. Konsorcjum powinno być złożone z co najmniej trzech instytucji szkolnictwa wyższego z trzech różnych krajów, z których przynajmniej dwa muszą być państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem. Okres realizacji 74 miesiące
  • Opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM) działania zachęcające do opracowywania nowych, innowacyjnych i wysoce zintegrowanych transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim. W działania te powinny być zaangażowane niedostatecznie reprezentowane w programie Erasmus Mundus instytucje szkolnictwa wyższego z państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z Programem lub państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Minimalnego składu konsorcjum nie określono. Czas trwania projektu 15 miesięcy.
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 16 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

 

3. Partnerstwa na rzecz innowacji obejmują:

Sojusze na rzecz innowacji

 • Których celem powinno być zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy poprzez stymulowanie innowacji w drodze współpracy i przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym, kształceniem i szkoleniem zawodowym (zarówno wstępnym, jak i ustawicznym) oraz szerszym środowiskiem społeczno-gospodarczym, a także wspieranie rozwoju zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości w UE. Cele sojuszu można osiągnąć przez złożenie wniosku w zakresie poniższych grup.
  • Sojusz na rzecz edukacji i przedsiębiorstw musi obejmować co najmniej 4 państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem, w tym co najmniej 8 wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych). Partnerstwo musi obejmować co najmniej 3 podmioty rynku pracy oraz co najmniej 3 organizatorów kształcenia i szkolenia (VET i instytucje szkolnictwa wyższego). Sojusz powinien trwać 24 lub 36 miesięcy.
  • Sojusz na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności (wdrażanie planu działania) musi obejmować co najmniej 8 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem i co najmniej 12 wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych). Partnerstwo musi obejmować co najmniej 5 podmiotów rynku pracy oraz co najmniej 5 organizatorów kształcenia i szkolenia (VET i instytucje szkolnictwa wyższego) w roli wnioskodawców (koordynator i partnerzy pełnoprawni).
 • W każdym wniosku (oba powyższe sojusze) w roli wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych) powinny występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego. Sojusz powinien trwać 48 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 03 maja 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Projekty przyszłościowe

 • Projekty na dużą skalę, których celem jest określenie, opracowanie, przetestowanie lub ocena innowacyjnych podejść (politycznych), które można upowszechniać, tym samym przyczyniając się do poprawy systemów kształcenia i szkolenia. Partnerstwa powinny składać się z organizacji publicznych i prywatnych. Wspierane będą projekty stanowiące odpowiedzi na główne priorytety europejskie przedstawione w Przewodniku po programie Erasmus+ w trzech grupach. W skład partnerstwa każdej z grup musi wejść co najmniej 3 wnioskodawców (koordynator i partnerzy pełnoprawni z co najmniej 3 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem). Dodatkowe wymogi dotyczące składu konsorcjum są związane z projektami odnoszącymi się do 2. i 3. grupy. Projekty powinny trwać od 24 do 48 miesięcy – w zależności od wybranej grupy. Wartość dofinansowania będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 15 marca 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

 

4. Budowanie potencjału, w tym:

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

 • Ma na celu wspieranie projektów współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Akcja ta ma na celu modernizację, jakość i wspieranie zdolności reagowania szkolnictwa wyższego w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Projekty mogą być realizowane jako: 
  • projekty krajowe, tj. obejmujące instytucje jedynie z jednego uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem
  • projekty wielonarodowe (regionalne) w obrębie jednego kwalifikującego się regionu
  • projekty wielonarodowe obejmujące więcej niż jeden region (międzyregionalne), w których uczestniczy przynajmniej jeden kraj z każdego kwalifikującego się regionu.
 • Aby możliwe było reagowanie na różnorodne wyzwania występujące w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem, akcja w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym składa się z trzech odrębnych aspektów:
  • Aspekt 1. – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym
  • Aspekt 2. – Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym
  • Aspekt 3. – Projekty dotyczące reform strukturalnych
 • W przypadku aspektów 1. i 2. wnioski muszą być zgodne z określonymi priorytetami regionalnymi publikowanymi w portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”
 • W przypadku aspektu 3. wnioski muszą być zgodne z wymogami dotyczącymi Ukrainy publikowanymi w tym samym portalu.
 • W zależności od typu projektu – krajowy/wielonarodowy oraz wybranego aspektu – zostały określone liczba i profil organizacji uczestniczących oraz czas trwania projektu – od 24 do 48 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 90% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 16 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET)

 • Realizowane w ramach współpracy międzynarodowej ma na celu wspieranie zwiększenia znaczenia, poprawy dostępności, a także zdolności do reagowania instytucji i systemów VET w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Działania zaproponowane we wniosku muszą odpowiadać co najmniej jednemu z obszarów tematycznych wymienionych w Przewodniku po Programie Erasmus+. Budżet akcji podzielony jest na poszczególne regiony świata w pulach budżetowych o różnej wysokości. UE ustanowiła liczbę priorytetów dotyczących równowagi geograficznej oraz celów szczegółowych. Partnerstwa obejmują co najmniej 4 organizacje (koordynatora i partnerów pełnoprawnych) z co najmniej 3 krajów: 1). co najmniej 1 organizację z 2 różnych państw członkowskich UE oraz co najmniej 2 organizacje z co najmniej 1 uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem albo 2). co najmniej 1 organizację z 2 różnych państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz co najmniej 2 organizacje z co najmniej 1 uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem albo 3). co najmniej 1 organizację z państwa członkowskiego UE i 1 organizację z państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem oraz co najmniej 2 organizacje z co najmniej 1 uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem. Liczba organizacji z państw członkowskich i państw trzecich stowarzyszonych z Programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Projekty mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ogranczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

 • Ma na celu wspieranie współpracy międzynarodowej i dialogu merytorycznego w dziedzinie młodzieży i uczenia się pozaformalnego jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Działania w projekcie muszą być ukierunkowane na budowanie i wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i osób młodych głównie w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Działania muszą być związane z co najmniej jednym obszarem tematycznym wymienionym w Przewodniku po programie Erasmus+. Skład konsorcjum to co najmniej 4 wnioskodawców (koordynator i partnerzy pełnoprawni) – w tym co najmniej organizacje z 1 państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem i organizacje z co najmniej 2 uprawnionych państw trzecich niestowarzyszone z Programem. Projekty mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 8 marca 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Budowanie potencjału w dziedzinie sportu

 • Ma na celu współpracę międzynarodową między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie sportu w krajach programu i państwach trzecich niestowarzyszonych z programem. Celem projektów jest wspieranie działań i polityk związanych ze sportem w państwach niestowarzyszonych z Programem jako środek promujący wartości, jak również narzędzie edukacyjne służące do promowania rozwoju osobistego i społecznego jednostki oraz tworzenie bardziej spójnych społeczności. Działania muszą być związane z co najmniej jednym obszarem tematycznym wymienionym w Przewodniku po programie Erasmus+. Skład konsorcjum to co najmniej 4 organizacje z co najmniej 3 krajów – co najmniej 1 organizacja z 2 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem oraz co najmniej 2 organizacje z co najmniej 1 uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z programem z regionu 1. Liczba organizacji z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Projekty mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 22 marca 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

 

5. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

 • Projekt musi koncentrować się na jednym z celów wymienionych w Przewodniku po Programie Erasmus+. Skład konsorcjum zależy od typu imprezy. Czas trwania projektu to 12 lub 18 miesięcy. Finansowanie uzależnione jest od zasięgu
  imprezy
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa: 1). dla imprez europejskich na wielką skalę dnia 21 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli); 2). dla pozostałych imprez dnia 22 marca 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

 

W ramach Akcji 3:

Wsparcie rozwoju polityki i współpracy – pomoc udzielana jest działaniom mającym na celu wsparcie reformowania polityk w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży. Akcja jest realizowana bezpośrednio przez Komisję Europejską lub za pośrednictwem specjalnych zaproszeń do składania wniosków. Jednym z nich jest zaproszenie służące wsparciu

1. Uniwersytetów Europejskich poprzez utworzenie ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Uniwersytety Europejskie wspierają systemową, strukturalną i zrównoważoną współpracę międzynarodową między różnymi uczelniami w całej Europie. W ramach inicjatywy dzięki innowacyjnym i różnorodnym modelom długoterminowej, zintegrowanej współpracy promowane są wspólne wartości europejskie a uczelnie wspierane są w zakresie podnoszenia jakości kształcenia, uzyskiwanych wyników, a także atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności. Konkurs koncentruje się na dwóch obszarach:

 • Intensyfikacji wcześniejszej instytucjonalnej współpracy ponadnarodowej - oznacza to zapewnienie wsparcia dla już istniejących sojuszy współpracy ponadnarodowej, w tym m.in. sojuszy Europejskich Uniwersytetów wyłonionych w ramach konkursu w 2020 r. Celem jest oparcie się na dotychczasowej współpracy instytucjonalnej oraz dalsze jej pogłębianie w celu zrealizowania długoterminowej wizji „Europejskich Uniwersytetów”. Nowe uczelnie mają możliwość przyłączenia się do istniejących sojuszy jako pełnoprawni partnerzy
 • Rozwoju nowej głębokiej instytucjonalnej współpracy ponadnarodowej - przewidziane jest wsparcie dla wnioskodawców zmierzających do zawiązania instytucjonalnej współpracy ponadnarodowej w ramach nowych sojuszy Uniwersytetów Europejskich. Skład konsorcjum to co najmniej trzy organizacje szkolnictwa wyższego z trzech różnych krajów z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem. Czas trwania projektu – 48 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu projektu.
 • Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 31 stycznia 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

W Przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r. przedstawiono inne działania wspierające 3. akcję kluczową:

2. Europejska młodzież razem – to akcja służąca tworzeniu sieci promujących partnerstwa regionalne (z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z programem) umożliwiające osobom młodym z całej Europy tworzenie wspólnych projektów, organizowanie wymian i promowanie szkoleń poprzez działania w przestrzeni fizycznej i w internecie. Głównym elementem projektów „Europejska młodzież razem” powinny być działania w zakresie mobilności skierowane do młodzieży z całej Europy, dające możliwość wymiany transgranicznej oraz szkolenia nieformalne i pozaformalne, które można przygotować i wspierać za pośrednictwem forów internetowych, aby przyczyniać się do osiągnięcia celów akcji wymienionych w Przewodniku po Programie Erasmus+. Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum złożone z co najmniej 5 wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych) z co najmniej 5 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem. Czas trwania projektu – 24 miesiące. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny

Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 09 marca 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

 

W ramach działań „Jean Monnet” służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej wspierane są:

1. Działania w dziedzinie kształcenia wyższego:

 • Moduły „Jean Monnet” – krótkie programy nauczania (moduł/kurs) w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej; minimalny czas trwania modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki przez trzy kolejne lata; moduły mogą koncentrować się na jednej określonej dyscyplinie studiów europeistycznych lub charakteryzować się podejściem wielodyscyplinarnym, a zatem wymagać wkładu naukowego szeregu profesorów i ekspertów. Mogą one również przyjąć formę krótkich programów specjalistycznych lub letnich. Maksymalna kwota dofinansowania dla modułu Jean Monnet wynosi 30 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu projektu.
 • Katedry „Jean Monnet” – stanowiska nauczycielskie ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej dla nauczycieli akademickich obejmowane na okres trzech lat. Katedrę Jean Monnet obejmuje tylko jeden nauczyciel akademicki, który powinien przeprowadzić co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim przez trzy kolejne lata. Maksymalna kwota dofinansowania dla katedry Jean Monnet wynosi 50 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu projektu.
 • Centra doskonałości Jean Monnet to główne ośrodki kompetencji i wiedzy dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską. W ramach centrów doskonałości należy gromadzić wiedzę fachową i kompetencje cenionych ekspertów w celu rozwijania synergii między różnymi dziedzinami i zasobami studiów europeistycznych, a także w celu tworzenia wspólnych działań transnarodowych; projekty trwają trzy lata. Maksymalna kwota dofinansowania dla centrum doskonałości Jean Monnet wynosi 100 000 EUR i może stanowić maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu projektu ustalonego po dokonaniu oceny.

Termin złożenia wniosków o dofinansowanie do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) przez jedną instytucję szkolnictwa wyższego ustanowioną w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z programem upływa dnia 14 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

2. Działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia:

 • Szkolenia nauczycieli – główne działania powinny polegać na przygotowaniu i realizacji szkoleń/kształcenia nauczycieli w zakresie treści dotyczących UE. Cele działań zostały wymienione w Przewodniku po Programie Erasmus+. Działania mogą mieć postać ukierunkowanych kursów lub modułów, w tym kształcenia na odległość (MOOC lub zajęcia mieszane). Szkolenia powinny mieć charakter formalny i kończyć się uzyskaniem certyfikatu. Wniosek składa jedna instytucja szkolnictwa wyższego lub jedna instytucja/agencja kształcenia nauczycieli mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Poziom dofinansowania (najwięcej 300 000 euro) może stanowić maksymalnie 80% wysokości budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” mają służyć wprowadzeniu tematyki unijnej do kultury kształcenia w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy na temat Unii Europejskiej za pomocą inspirujących metod. W każdym roku szkolnym co najmniej 40 godzin dydaktycznych musi dotyczyć tematów związanych z UE. Wniosek składa jedna szkoła lub jedna instytucja kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) z siedzibą w państwie członkowskim lub stowarzyszonym z Programem. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Maksymalne dofinansowanie (30 000 EUR) może stanowić do 80% wysokości budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

3. Debata orientacyjna w ramach działania „Jean Monnet”

 • Sieci tematyczne „Jean Monnet” w szkolnictwie wyższym mogą być poświęcone kwestiom wewnętrznym UE lub kwestiom polityki zagranicznej. W skład: 1). sieci poświęconej kwestiom wewnętrznym UE – transformacja cyfrowa w Europie, musi wchodzić co najmniej 12 wnioskodawców pochodzących z co najmniej 7 różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem; 2). sieci poświęconej kwestiom polityki zewnętrznej – wartości i demokracja, musi wchodzić co najmniej 12 wnioskodawców pochodzących z co najmniej 6 różnych państw trzecich niestowarzyszonych z Programem; 3). sieci poświęconej kwestiom polityki zewnętrznej – UE–Afryka, musi wchodzić co najmniej 10 wnioskodawców pochodzących z co najmniej 5 różnych państw Afryki Subsaharyjskiej (region 9.). Koordynator musi mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania UE na sieć poświęconą kwestiom wewnętrznym UE wynosi 1 000 000 EUR, a na sieć poświęconą kwestiom polityki zewnętrznej wynosi 1 200 000 EUR. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Sieci tematyczne „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia mają na celu oferowanie wsparcia dla szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego lub instytucji szkolnictwa wyższego zajmujących się szkoleniem/kształceniem nauczycieli w celu zwiększenia wiedzy na temat sposobów nauczania przedmiotów dotyczących UE. Wymiana wiedzy między nauczycielami stanowi podstawę działalności sieci. Sieć może składać się z co najmniej 6 wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych) z 3 różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem. W skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 4 szkoły lub organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (poziom ISCED 1-4) i maksymalnie 2 instytucje szkolnictwa wyższego prowadzące szkolenia podstawowe lub szkolenia w trakcie pracy dla nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1-4). Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania UE wynosi 300 000 EUR. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Termin złożenia wniosków (Ad 2 i Ad 3) do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 14 lutego 2023 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Szczegółowe warunki konkursu oraz zasady aplikowania dostępne są: 

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN co najmniej 10 dni przed terminem zakończenia konkursu - Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT, wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ 

Po zaakceptowaniu ww. formularzy możliwe będzie zaakceptowanie dokumentów projektowych wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem (np. tzw. Mandate, Declaration on Honour). Opiekun konkursu w CWN UJ ustali z autorem projektu termin złożenia wersji roboczej i końcowej wniosku.

Dodatkowe informacje

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych