Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220518

Składanie wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową na 2023 rok

Data: 18.05.2022 - 31.07.2022
Składanie wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową na 2023 rok

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Opiekun konkursu w CWN:

Paweł Moń,
tel. 12 663 38 34,
e‑mail: pawel.mon@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. 2019 poz. 533), 31 lipca 2022 roku upływa termin składania wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową na 2023 rok.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane/dotyczyć inwestycji:

 • w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł;
 • budowlanych.

W przypadku inwestycji budowalnych preferowane będą przedsięwzięcia posiadające projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Wnioski o dofinasowanie w zakresie inwestycji budowlanych muszą być skonsultowane i zatwierdzone przez Dział Inwestycji Budowlanych UJ.

Forma składania wniosków:

Ministerstwo Edukacji i Nauki wymaga składania wniosków w elektronicznym systemie ZSUN/OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji: osf.opi.org.pl oraz w wersji podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Regulacje wewnętrzne UJ:
Jednostki UJ (nie dotyczy jednostek CM UJ) zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN:

 • do dnia 12 lipca 2022 r.:
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN lub poprzez dostęp – czytelnik - do systemu ZSUN/OSF), celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym;
  • Formularza zgłoszenia projektu inwestycyjnego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w elektronicznym systemie Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/;
 • do dnia 25 lipca 2022 r.
 • 1) opcja ZSUN/OSF z wykorzystaniem o podpisu cyfrowego:
  • ostatecznej wersji części A wniosku „wersja dla Ministerstwa” przesłanej w postaci pliku PDF z równoczesnym przesłaniem ostatecznej pełnej wersji wniosku również w postaci pliku PDF, opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym kierownika projektu oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt.
 • 2) opcja ZSUN/OSF – wersja papierowa
  • ostatecznej wersji części A wniosku „wersja dla Ministerstwa” w 2 egzemplarzach wraz z 1 egzemplarzem ostatecznej pełnej wersji wniosku, opatrzonych podpisem kierownika projektu oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów władz UJ w części A wniosku.

Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane na Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CWN.

Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja kierownika jednostki UJ oraz Kwestora UJ na Formularzu zgłoszenia projektu.

Więcej informacji:

Dokumentacja konkursowa

Komunikat Rektora