Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220516

NAWA Promocja języka polskiego

Data: 16.05.2022 - 01.08.2022
NAWA Promocja języka polskiego

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CWN:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka,

tel.12 663 38 40
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Przedmiot konkursu:

Celem konkursu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Proponowane projekty powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania ukierunkowane na odbiorcę zagranicznego i realizowane wspólnie z zagraniczną uczelnią, a także niepodejmowane dotychczas przez wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali.

Podstawowe informacje dotyczące projektów:

  • Finansowane będą działania realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego oraz wzmocnieniu jakości jego nauczania.
  • Projekt może być realizowany w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. i może trwać od 3 do 12 miesięcy.
  • Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.
  • Ogłoszenie wyników naboru konkursu nastąpi do 30 września 2022 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać za pomocą systemu teleinformatycznego NAWA

Termin składania wniosków do NAWA:

1 sierpnia 2022 do godziny 15:00. 

Regulacje wewnętrzne UJ:

UWAGA: PONIŻSZE ZASADY I TERMINY DOTYCZĄ OSÓB I JEDNOSTEK UJ (NIE DOTYCZY COLLEGIUM MEDICUM)

Z uwagi na fakt, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski dotyczące trzech odrębnych projektów, proszę o przesłanie w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Komunikatu.

Rekomenduję wskazanie tylko 1 propozycji wniosku przez każdy Wydział/Jednostkę. Natomiast w przypadku, gdy jednostka UJ chciałaby złożyć większą liczbę deklaracji aplikowania w konkursie, Kierownik jednostki organizacyjnej UJ dokonuje wstępnej weryfikacji propozycji i przedstawienia je w formie listy w kolejności rekomendowanych wniosków wraz z deklaracjami przesyłając do opiekuna konkursu w CWN.

Propozycje wniosków podpisane przez Autora wniosku i Kierownika jednostki organizacyjnej (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji wraz z wersją edytowalną).

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze UJ podejmą decyzję o wyborze propozycji projektów i trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w CWN poinformuje o decyzji Władz UJ.

Następnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, autorów propozycji projektów proszę o złożenie:

  • do dnia 21 lipca 2022 roku:
    • roboczej wersji wniosku, w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF, przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN);
    • Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://cwn.uj.edu.pl/strefa-projektow;
  • do dnia 27 lipca 2022 roku ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub wersja papierowa z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

zał nr 1 do Komunikatu

Ogłoszenie na stronie NAWA