Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220112

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 2022 - GRANTY WYSZEHRADZKIE (Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants) - ZAKOŃCZONY

Data: 12.01.2022 - 01.02.2022
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 2022 - GRANTY WYSZEHRADZKIE (Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants) - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Przedmiot konkursu:

Opiekunowie konkursu w CWN: 

Patrycja Bień,
tel. 12 663 30 01,
patrycja.bien@uj.edu.pl

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
agata.pik@uj.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłosił możliwość składania wniosków w ramach konkursu GRANTY WYSZEHRADZKIE (Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants) na projekty realizowane w zakresie promocji aktywnej współpracy i tematycznie związane z regionem państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

W przypadku programów Visegrad Grants oraz Visegrad Grants + projekty muszą wpisywać się w jeden z siedmiu obszarów:

 1. Kultura i wspólna tożsamość (Culture and Common Identity).
 2. Edukacja i budowanie potencjału (Education and Capacity Building).
 3. Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość (Innovation, R&D, Entrepreneurship).
 4. Wartości demokratyczne i media (Democratic Values and the Media).
 5. Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne (Public Policy and Institutional Partnership).
 6. Rozwój regionalny, środowisko i turystyka (Regional Development, Environment and Tourism).
 7. Rozwój społeczny (Social Development).

Zasady aplikowania:

 • Do konkursu może przystąpić każdy podmiot prawny (z wyłączeniem instytucji administracji państwowej oraz osób fizycznych) z każdego państwa świata pod warunkiem realizacji danego projektu z udziałem podmiotów z co najmniej trzech państw (V3) z Grupy Wyszehradzkiej (V4). Wyjątek stanowią projekty we współpracy transgranicznej, które mogą być realizowane z jednym partnerem (V1) z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).
 • Jednostki UJ (np. Wydziały) podejmują decyzję co do zakresu przedmiotowego wniosku z zastrzeżeniem, że w konkursie Visegrad/Visegrad+/ Strategic Grants możliwe jest złożenie jako lider tylko 1 wniosku przez każdą Jednostkę UJ, przy założeniu, że jednostka UJ nie realizuje obecnie żadnego projektu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w przypadku składania wniosków jako partner.

Jednostka UJ zgłasza do CWN jeden wniosek wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ, (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w którym pełni rolę Lidera.

UWAGA:
Obecnie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Prawa i Administracji realizują projekty w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w roli lidera, co umożliwia im aplikowanie w konkursie jedynie w roli partnera w projekcie.

Zasady finansowania:

 • Wsparcie ze strony Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego przeznaczone jest przede wszystkim na pokrycie kosztów udziału w projektach uczestników z państw Grupy Wyszehradzkiej. Dofinansowanie może pokryć 100% budżetu projektu. Koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej niż 15% kosztów projektu.
 • Dofinansowanie dla projektów można uzyskać w ramach trzech programów grantowych:
  • Visegrad Grants – projekt należy złożyć w konsorcjum składającym się z co najmniej trzech organizacji pochodzących z różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej.
  • Visegrad+ Grants - projekt należy złożyć w konsorcjum składającym się z co najmniej czterech organizacji w tym trzy z nich muszą pochodzić z różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej i przynajmniej jedna z krajów Bałkanów Zachodnich lub Partnerstwa Wschodniego.
  • Strategic Grants – projekt należy złożyć w konsorcjum składającym się z co najmniej czterech organizacji pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem jednego z priorytetów strategicznych Grupy Wyszehradzkiej:
   • Returning to the roots of the Visegrad cooperation,
   • Post-COVID Recovery,
   • Promoting regional branding and tourism.

Czas trwania projektów:
Całkowity okres realizacji projektów (Visegrad Grants oraz Visegrad+ Grants) powinien wynosić maksymalnie 18 miesięcy, a w odniesieniu do Grantów Strategicznych (Strategic Grants) projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy.

Forma składania wniosków:
Wniosek należy złożyć w języku angielskim w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: http://my.visegradfund.org/Account/Login

Zwracamy uwagę, że wysłanie wniosku przez stronę internetową Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych akceptacji na Formularzu zgłoszenia projektu badawczego oraz podpisów Władz Uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CWN.

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN:

 • do dnia 24 stycznia 2022 r.
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN, w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym;
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT. Formularze należy wypełnić i złożyć w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/;
 • do dnia 28 stycznia 2022 r. ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub wersja papierowa z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej).

Termin składania wniosków:

1 lutego 2022 r. do godz. 23:59

Więcej informacji:

Informacja CWN

Visegrad Fund