Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211214

MSCA/COFUND:Działanie Co-funding of regional, National and international programmes (COFUND), Doctoral Programmes - ZAKOŃCZONY

Data: 14.12.2021 - 10.02.2022
MSCA/COFUND:Działanie Co-funding of regional, National and international programmes (COFUND), Doctoral Programmes - ZAKOŃCZONY

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków

Instytucja ogłaszająca:

Komisja Europejska

Opiekun konkursu w CWN:

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Podstawowe informacje dotyczące konkursu:

 • Komisja Europejska współfinansuje nowe lub istniejące programy badawczo-szkoleniowe ukierunkowane na kształcenie naukowców przed uzyskaniem stopnia doktora w dowolnej dziedzinie badawczej.
 • Wnioski mogą być składane przez jedną organizację z dowolnego sektora (np. ministerstwo, agencja, uczelnia, firma, stowarzyszenie) kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z Horyzont Europa (HE), która realizowałaby projekt przy współpracy z innymi krajowymi i/lub zagranicznymi instytucjami, proponując naukowcom atrakcyjny program badawczy. Organizacja ta, jako beneficjent i koordynator projektu podpisuje umowę na dofinansowanie z KE.
 • Programy doktorskie (Doctoral Programmes) powinny umożliwiać międzynarodową i międzysektorową mobilność. Przy ocenie wniosków brany jest pod uwagę udział w projekcie przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora nieakademickiego, dający naukowcom możliwość poznania tego sektora oraz rozwijania kompetencji i wiedzy umożliwiającej pracę w tego typu instytucjach nieakademickich. • W każdym projekcie musi zostać przyjętych i zatrudnionych przynajmniej 3 naukowców.
 • Projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki i może trwać od 36 do 60 miesięcy.
 • Przyjmowanie naukowców z dowolnego kraju świata i narodowości odbywa się w ramach otwartych i przejrzystych konkursów organizowanych przez beneficjenta projektu, z obowiązkowym zamieszczeniem oferty na europejskim portalu EURAXESS.
 • Naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą oni realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu lub rekrutacji przez organizację biorącą udział w projekcie.
 • Przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 • Doktoranci przyjmowani w ramach Doctoral Programmes nie mogą mieć stopnia doktora w dniu zamknięcia konkursu.
 • Wnioski składane są elektroniczne do KE poprzez portal Funding & tender opportunities. Na stronie konkursowej portalu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme), przewodnik dla aplikujących (Guide for Applicants), wzór wniosku (Project proposal). Do wniosku muszą zostać dołączone zeskanowane listy intencyjne instytucji partnerskich. • Doktoranci przyjmowani w ramach MSCA COFUND przez polski podmiot nauki i szkolnictwa wyższego powinni zostać zatrudnieni na czasową umowę o pracę z pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym – co umożliwia art. 209 ust. 10. pkt 1 i art. 119 ust. 2. pkt 3) a) ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz włączeni do programu kształcenia doktorantów w ramach szkoły doktorskiej.
 • UWAGA: Początkujący naukowcy zatrudniani w ramach MSCA COFUND i przyjmowani do szkoły doktorskiej muszą otrzymać zarówno wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, płacone ze środków projektu, jak i stypendium doktoranckie, wynikające z przepisów ww. ustawy i pokrywane z własnych środków podmiotu.

Podstawowe zasady dotyczące finansowania projektów:

 • Budżety projektów MSCA tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy na jakie przyjmowani są naukowcy, przy czym budżet powinien przewidywać fundusze na koszty osobowe (wynagrodzenie) dla przyjmowanych naukowców, koszty badań, szkoleń, podróży, na zarządzanie i koszty pośrednie. KE dofinansowuje koszty osobowe przyjmowanych naukowców, w wysokości 2800 Euro/osobomiesiąc.
 • Po uzyskaniu dofinansowania z KE i podpisaniu umowy na realizację projektu istnieje możliwość wystąpienia do MEiN o dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych (tzw. wkładu własnego wykazanego w umowie grantowej) - na mocy komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 2019 r. o ustanowieniu programu: „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” i naborze wniosków, z późn. zm.

Termin składania wniosków:

do 10 lutego 2022 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w serwisie  Funding & Tenders Portal.

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych, osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN:

 • do dnia 31 stycznia 2022 r.:
  • Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT za pomocą elektronicznego systemu Strefa Projektów UJ dostępnego na stronie www.cwn.uj.edu.pl ->zakładka „Strefa Projektów”;
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w Centrum Wsparcia Nauki (CWN));
 • do dnia 7 lutego 2022 r. do godz. 10.00 ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna projektu w CWN z podpisem kwalifikowanym lub akceptacją mailem lub w formie skanu z podpisami) - wymagane podpisy: autor/kierownik projektu, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Dziekan/Kierownik jednostki współtworzącej lub finansującej projekt. W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN w terminach wcześniejszych niż określone powyżej. 

Więcej informacji: