Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230328

BTC ENUTC Call 2023

Data: 28.03.2023 - 02.05.2023
BTC ENUTC Call 2023
 
 
 
 
 
 

Opiekun konkursu w CWN:

Magdalena Jelonek
tel. 12 663 58 59
e‑mail: magdalena.jelonek@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe

Przedmiot konkursu:

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki  (NCN) ogłosiło możliwość składania wniosków w ramach konkursu BTC ENUTC Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze, które mogą być składane w trzech tematach:

 • Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
 • Transformation to sustainable cities / urban transformation
 • Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods
Nabór wniosków trwa do 25 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00 CET (wniosek wspólny na poziomie międzynarodowym) i do 2 maja 2023 r. (wniosek do NCN na poziomie krajowym).   
 
Informacje związane z przygotowaniem wniosków: 
 
 • W konkursie można zaplanować projekt trwający maksymalnie 24 miesiące.
 • Zarówno minimalna, jak i maksymalna wartość finansowania nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań). 
 • O finansowanie mogą się ubiegać konsorcja międzynarodowe złożone z minimum dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 
 • Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Bułgaria, Łotwa, Holandia, Polska, Rumunia i Szwecja.
 • Wymagania dotyczące kierownika projektu: 
  • musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
  • nie jest wskazany jako osoba, która jest planowana jako realizująca działanie naukowe we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA i dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna;
  • kierownikiem projektu we wniosku krajowym w konkursie nie może być osoba, dla której w dniu zakończenia naboru wniosków łączna liczba realizowanych projektów NCN oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania lub będących w trakcie oceny w NCN jest większa lub równa 3 (z wyłączeniem wniosków złożonych lub projektów finansowanych w ramach konkursów: TANGO, DIOSCURI, SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19, PRELUDIUM BIS);
  • kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy;
  • kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania  na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne do realizacji w projekcie wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzeniem kwerend.
 • W konkursie BTC ENUTC Call 2023 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
 • Budżet zaplanowany dla polskiego zespołu badawczego we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym w OSF.
 • Budżet we wniosku wspólnym należy podać w euro, natomiast we wniosku krajowym w pełnych złotych, po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół.
 • W ramach kosztów bezpośrednich w budżecie projektu należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 360 zł (nowy zestaw ważny 2 lata oraz zestaw odnowieniowy również ważny 2 lata).
 • Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym wynosi: 1 EUR = 4,6976 PLN.
 • Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości.
Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN

 

Forma składania wniosków:

 • poziom międzynarodowy
Na poziomie międzynarodowym, polski zespół badawczy, we współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny (full proposal). Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu UDiManager (www.uefiscdi-direct.ro) zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu w terminie do 25 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 CEST.
 
 • poziom krajowy 
Na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym, tj. do 2 maja 2023 r. 
 
UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w wniosku wspólnym muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.
 
Regulacje wewnętrzne UJ:
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku  w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu, osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:
 

Dotyczy sytuacji, gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami krajowymi, tworzącymi tzw. grupę podmiotów. Jeśli wniosek nie będzie składany w grupie podmiotów, proszę pominąć informacje zawarte w niniejszej ramce.

 • do dnia 12 kwietnia 2023 r.:
  • gdy UJ pełni rolę Lidera w projekcie, a Partnerem jest inny podmiot krajowy:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF;
   • oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji CWN);
   • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ
  • gdy UJ pełni rolę Partnera w projekcie, a Liderem jest inny podmiot krajowy:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez Lidera projektu;
   • oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji CWN);
   • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ
UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN)  w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.
 • do dnia 18 kwietnia 2023 r.:
  • roboczej wersji wniosku krajowego, w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym;
  • aktualnej wersji wniosku wspólnego full proposal, w celu weryfikacji zgodności tabel budżetowych; 
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ
 • do dnia 26 kwietnia 2023 r.:
  • ostatecznej wersji wniosku krajowego (w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF po zablokowaniu wniosku bez możliwości ponownej edycji, podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt. 
  • Dokument należy wygenerować klikając w systemie opcję „Drukuj PDF” oraz nadać mu nazwę wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_BTC-ENUTC_ 26.04.2023);
  • wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”
  • skanu podpisanego odręcznie, wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanych dokumentów 
– „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”. 
 
Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez Władze UJ, zostaną przesłane na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CWN. 
 
Dodatkowe informacje: