Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221104

NAWA Welcome to Poland

Data: 04.11.2022 - 31.01.2023
NAWA Welcome to Poland

Instytucja ogłaszająca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Opiekunowie konkursu w CWN:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka
tel. 12 663 38 40
e‑mail:
patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn
tel. 12 663 10 88
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Opiekun konkursu w DN CMUJ:

Magdalena Łopuszańska-Rusek
tel. 512 749 598
e-mail: magdalena.lopuszanska-rusek@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem programu NAWA Welcome to Poland jest jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

W ramach konkursu Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

1. działania związane z internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w przyjmowaniu i obsłudze studentów, naukowców i kadry z zagranicy;

2. organizacja i utrzymanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów, naukowców i kadry zagranicznej, tzw. Welcome Centre;

3. rozwijanie istniejących Welcome Centre w celu zapewnienia standardów obsługi naukowców na poziomie rekomendowanym przez EURAXESS;

4. świadczenie usług doradczych w zakresie MSCA;

5. zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w pomieszczeniach do obsługi cudzoziemców i w miejscach, w których przebywają;

6. przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia i działania punktu Welcome Centre;

7. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i naukowym oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia;

8. rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji w procesach edukacyjnych i naukowych itp.;

9. rozwijanie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z absolwentami;

10. działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów, naukowców itp.);

11. tworzenie filmów, treści multimedialnych oraz tradycyjnych materiałów informacyjno-promocyjnych, w atrakcyjnej formie prezentujących Polskę, uczelnię, sylwetki studentów, absolwentów itd.;

12. szkolenia, spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą (w tym udział w targach, organizowanie spotkań dla grupy docelowej itp.);

13. organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej.

Wszystkie powyższe działania będą możliwe do realizacji zarówno w formie stacjonarnej, jak i hybrydowej oraz zdalnej.

Projekt może być realizowany w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2025 r. Okres realizacji projektu może wynosić 12, 18 albo 24 miesiące. Minimalna kwota finansowania projektu wynosi 100 000,00 zł, a maksymalna 400 000 zł.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w NAWA trwa do 31 stycznia 2023 r. do godziny 15:00

Sposób składania wniosków:

NAWA wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej, w tym celu wniosek należy wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, nie później niż do godz. 15:00 ostatniego dnia naboru tj. 31 stycznia 2023 roku.
Wniosek można wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ lub CM UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu:

  • w CWN w przypadku projektu składanego przez jednostkę UJ,
  • w Dziale Nauki w przypadku projektu składanego przez jednostkę CM UJ.

Regulacje wewnętrzne:

Z uwagi na fakt, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć tylko 3 wnioski, proszę o złożenie w terminie do 21 listopada 2022 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do Komunikatu.

Rekomenduję wskazanie tylko 1 propozycji wniosku przez każdy Wydział/Jednostkę. Natomiast w przypadku, gdy jednostka UJ chciałaby złożyć większą liczbę deklaracji aplikowania w konkursie, Kierownik jednostki organizacyjnej UJ dokonuje wstępnej weryfikacji propozycji i przedstawienia je w formie listy w kolejności rekomendowanych wniosków wraz z deklaracjami przesyłając do opiekuna konkursu w CWN.

Propozycje wniosków podpisane przez Autora wniosku i Kierownika jednostki organizacyjnej (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji wraz z wersją edytowalną).

Propozycje wniosków jednostki UJ zgłaszają do opiekuna konkursu w CWN, a jednostki CM UJ zgłaszają do opiekuna konkursu w Dziale Nauki CM UJ. Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w CWN i Dziale Nauki CM UJ poinformuje o decyzji Władz UJ.

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach:

  • W przypadku jednostek UJ

Opiekun konkursu w CWN skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, a także wersji roboczej i ostatecznej wniosku). Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego oraz Formularz kwalifikowalności podatku VAT, powinny być wypełnione w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ.

  • W przypadku jednostki CM UJ

Opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych.

Więcej informacji:

Komunikat rektora

Załącznik nr 1 do komunikatu rektora

Informacje na stronie NAWA