Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2022

20221104
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

NAWA Welcome to Poland

Data: 04.11.2022 - 31.01.2023
NAWA Welcome to Poland

Instytucja ogłaszająca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Opiekunowie konkursu w CWN:

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka
tel. 12 663 38 40
e‑mail:
patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn
tel. 12 663 10 88
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Opiekun konkursu w DN CMUJ:

Magdalena Łopuszańska-Rusek
tel. 512 749 598
e-mail: magdalena.lopuszanska-rusek@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem programu NAWA Welcome to Poland jest jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

W ramach konkursu Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

1. działania związane z internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w przyjmowaniu i obsłudze studentów, naukowców i kadry z zagranicy;

2. organizacja i utrzymanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów, naukowców i kadry zagranicznej, tzw. Welcome Centre;

3. rozwijanie istniejących Welcome Centre w celu zapewnienia standardów obsługi naukowców na poziomie rekomendowanym przez EURAXESS;

4. świadczenie usług doradczych w zakresie MSCA;

5. zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w pomieszczeniach do obsługi cudzoziemców i w miejscach, w których przebywają;

6. przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia i działania punktu Welcome Centre;

7. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i naukowym oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia;

8. rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji w procesach edukacyjnych i naukowych itp.;

9. rozwijanie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z absolwentami;

10. działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów, naukowców itp.);

11. tworzenie filmów, treści multimedialnych oraz tradycyjnych materiałów informacyjno-promocyjnych, w atrakcyjnej formie prezentujących Polskę, uczelnię, sylwetki studentów, absolwentów itd.;

12. szkolenia, spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą (w tym udział w targach, organizowanie spotkań dla grupy docelowej itp.);

13. organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej.

Wszystkie powyższe działania będą możliwe do realizacji zarówno w formie stacjonarnej, jak i hybrydowej oraz zdalnej.

Projekt może być realizowany w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2025 r. Okres realizacji projektu może wynosić 12, 18 albo 24 miesiące. Minimalna kwota finansowania projektu wynosi 100 000,00 zł, a maksymalna 400 000 zł.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w NAWA trwa do 31 stycznia 2023 r. do godziny 15:00

Sposób składania wniosków:

NAWA wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej, w tym celu wniosek należy wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, nie później niż do godz. 15:00 ostatniego dnia naboru tj. 31 stycznia 2023 roku.
Wniosek można wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ lub CM UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu:

  • w CWN w przypadku projektu składanego przez jednostkę UJ,
  • w Dziale Nauki w przypadku projektu składanego przez jednostkę CM UJ.

Regulacje wewnętrzne:

Z uwagi na fakt, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć tylko 3 wnioski, proszę o złożenie w terminie do 21 listopada 2022 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do Komunikatu.

Rekomenduję wskazanie tylko 1 propozycji wniosku przez każdy Wydział/Jednostkę. Natomiast w przypadku, gdy jednostka UJ chciałaby złożyć większą liczbę deklaracji aplikowania w konkursie, Kierownik jednostki organizacyjnej UJ dokonuje wstępnej weryfikacji propozycji i przedstawienia je w formie listy w kolejności rekomendowanych wniosków wraz z deklaracjami przesyłając do opiekuna konkursu w CWN.

Propozycje wniosków podpisane przez Autora wniosku i Kierownika jednostki organizacyjnej (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji wraz z wersją edytowalną).

Propozycje wniosków jednostki UJ zgłaszają do opiekuna konkursu w CWN, a jednostki CM UJ zgłaszają do opiekuna konkursu w Dziale Nauki CM UJ. Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w CWN i Dziale Nauki CM UJ poinformuje o decyzji Władz UJ.

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach:

  • W przypadku jednostek UJ

Opiekun konkursu w CWN skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, a także wersji roboczej i ostatecznej wniosku). Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego oraz Formularz kwalifikowalności podatku VAT, powinny być wypełnione w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ.

  • W przypadku jednostki CM UJ

Opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych.

Więcej informacji:

Komunikat rektora

Załącznik nr 1 do komunikatu rektora

Informacje na stronie NAWA