Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220915

POLONEZ BIS 3

Data: 15.09.2022 - 15.12.2022
POLONEZ BIS 3

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CWN: 

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
agata.pik@uj.edu.pl

Marta Sikora,
tel. 12 663 38 56,
marta.sikora@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs, którego celem jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach w ramach konkursu POLONEZ BIS. Konkurs jest współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowskiej Curie (COFUND).

Ogólne zasady konkursu:

 • do konkursu może być zgłoszony wniosek na realizację badań, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł;
 • wniosek powinien obejmować tylko badania podstawowe i może być realizowany w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN;
 • okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące;
 • wnioskodawca może wskazać jako datę rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września, 1 października lub 1 listopada 2023 r.

Warunki przystąpienia do konkursu i realizacji projektu – Wnioskodawca:

 • Wnioskodawcą/Kierownikiem projektu może być osoba spełniająca poniższe wymogi formalne:
  • przyjeżdzająca z zagranicy, posiadająca stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, która chce prowadzić badania naukowe w instytucji znajdującej się na terytorium RP;
  • w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu (tj. pomiędzy 15 września 2019 r. a 14 września 2022 r.) nie przebywała, nie była zatrudniona ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie, z wyłączeniem krótkich pobytów turystycznych/wakacyjnych, okresu odbywania obowiązkowej służby wojskowej i procedur uchodźczych.
 • Wnioskodawcą/Kierownikiem projektu nie może być osoba, która:
  • była laureatem dowolnej edycji konkursu POLONEZ;
  • w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu (tj. pomiędzy dniem 15 września 2019 r. a 14 września 2022 r.) kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
  • występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2022 r. (w tym – konkursie POLONEZ lub POLONEZ BIS) lub we wniosku, co do którego wydano decyzję o przyznaniu finansowania, pozostającą w obrocie prawnym lub we wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej;
  • reprezentuje podmiot przyjmujący.
 • Kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania przez 100% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu przyjmującego. Zobowiązanie to nie dotyczy udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Kierownik projektu nie może w okresie realizacji projektu korzystać z innych źródeł finansowania swojego przyjazdu do Polski i pobytu w Polsce.
 • Kierownik projektu nie może w okresie realizacji projektu podejmować działań o charakterze mobilności do innych krajów.

Warunki przystąpienia do konkursu i realizacji projektu – Jednostka przyjmująca:

 • Podmiotem przyjmującym nie może być:
  • podmiot, który nadał wnioskodawcy stopień doktora, chyba że od momentu nadania stopnia doktora wnioskodawca odbył udokumentowany staż lub staże podoktorskie poza granicami Polski, trwające łącznie co najmniej 3 lata, w tym co najmniej jeden staż trwający nieprzerwanie 12 miesięcy;
  • podmiot, który zatrudniał wnioskodawcę w okresie trzech lat poprzedzających dzień zamknięcia naboru wniosków w konkursie (15 grudnia 2022 r.);
  • grupa podmiotów.
 • Podmiot przyjmujący jest zobowiązany zatrudnić wnioskodawcę na cały okres realizacji projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wyłącznie w celu wykonywania zadań badawczych i udziału w szkoleniach związanych z realizacją projektu.
 • Opiekun naukowy powinien posiadać doświadczenie naukowe wystarczające do sprawowania opieki merytorycznej nad realizacją projektu i opieki mentorskiej nad kierownikiem projektu. Podmiot przyjmujący jest zobowiązany zatrudniać opiekuna naukowego w dniu ogłoszenia konkursu (tj. 15 września 2022 r.) oraz przez cały okres realizacji projektu w wymiarze czasu pracy umożliwiającym opiekunowi sprawowanie opieki nad projektem i kierownikiem projektu.

Zasady dotyczące przygotowania budżetu projektu:

 • W ramach kosztów bezpośrednich projektu może być ujęte:
  • Wynagrodzenie dla kierownika projektu – wyłącznie wynagrodzenie etatowe w podmiocie przyjmującym, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania projektu. Na wynagrodzenie kierownika za okres 24 miesięcy składają się:
   • living allowance w kwocie 65 760 EUR;
   • mobility allowance w kwocie 41 400 EUR;
   • family allowance w kwocie 7 200 EUR - przysługuje osobom, których małżonek(ka) /partner(ka) oraz/lub dziecko (dzieci) zmieni(ą) miejsce zamieszkania i przyjedzie(adą) do Polski wraz z nimi na okres co najmniej 3 miesięcy w czasie realizacji projektu badawczego;
   • special needs allowance w kwocie 4 800 EUR - przysługuje osobom z długotrwałym upośledzeniem fizycznym, umysłowym, intelektualnym lub sensorycznym, które w interakcji z różnymi barierami mogą utrudniać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi (Art. 1 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych).
  • Wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego, obejmujące:
   • wynagrodzenie opiekuna naukowego – nie więcej niż 2000 PLN miesięcznie;
   • wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – nie więcej niż 5000 PLN miesięcznie dla jednej osoby;
   • wynagrodzenia innych członków zespołu badawczego.
  • Pozostałe koszty bezpośrednie:
   • koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania – jednostkowy koszt nie może przekroczyć 2500 EUR (11 559 PLN);
   • inne koszty bezpośrednie realizacji badań naukowych – w tym materiały, drobny sprzęt laboratoryjny oraz sprzęt informatyczny i biurowy (koszt jednostkowy nie większy niż 2500 EUR, usługi obce, wyjazdy służbowe, indywidualne wizyty i konsultacje współpracowników zewnętrznych lub konsultantów, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych, zakup danych/baz danych i specjalistycznych publikacji naukowych, koszty publikacji wyników badań, koszty publikacji monografii (po ich wcześniejszym zatwierdzeniu przez NCN).
    UWAGA: kosztami kwalifikowalnymi nie są koszty wydania monografii, będącej efektem realizacji projektu badawczego, która nie uzyskała pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.
   • koszty działań mających na celu promocję projektu i jego rezultatów.
  • Koszty bezpośrednie projektu z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia kierownika, nie mogą przekroczyć równowartości kwoty 100 000 EUR.
  • W ramach kosztów pośrednich mogą być ujęte:
   • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości;
   • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
  • W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 360,00 zł (zestaw do podpisu + przedłużenie - ważny cztery lata).
  • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN: https://cwn.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty

Forma składania wniosków:
Wnioski w konkursie POLONEZ BIS 3 składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl

Termin składania wniosków:

do 15 grudnia 2022 r. do godz. 16:00 (termin CWN 30 listopada 2022) 

Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:

 • do dnia 30 listopada 2022 r.:
  • roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF;
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ; System Strefa Projektów UJ dostępny na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
  • wypełnionego Host Institution Capacity Form podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt,
 • do dnia 7 grudnia 2022 r. (do godziny 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_POLONEZ BIS 3_07-12_2022), podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt,
  • wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu / osobę upoważnioną do reprezentowania”,
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.
Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz „potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”.
Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekuna konkursu w CWN na podane przez Państwa adresy mailowe.

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ

Informacja o konkursie na stronie NCN