Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220913

CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance)

Data: 13.09.2022 - 15.12.2022
CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance)

Instytucja ogłaszająca:

Komisja Europejska

Opis konkursu:

Opiekunowie konkursu w CWN:

Magdalena Żychowska
tel. 12 663 30 08,
e‑mail: m.zychowska@uj.edu.pl

Anna Cieślik-Zubek
tel. 12 663 30 27,
e‑mail: anna1.cieslik@uj.edu.pl

CELSA jest porozumieniem wybranych europejskich uniwersytetów (Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie, Uniwersytet Karola w Pradze, Politechnika Czeska w Pradze, Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie, KU Leuven, Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie, Uniwersytet w Lublanie, Uniwersytet w Tartu oraz Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski), którego celem jest propagowanie ściślejszej współpracy pomiędzy partnerami porozumienia w sferze aktualnych wyzwań obejmujących aktywność badawczą.
Współpraca CELSA zorientowana jest na organizację warsztatów, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia, problemów open science, oceny efektywności naukowej, procesów recenzowania, czy też transferu wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych projektów i udziału partnerów w programach badawczych, Horyzont Europa i innych programach europejskich oraz programach edukacyjnych (Erasmus+).

W ramach Funduszu Badawczego CELSA finansowane są projekty badawcze realizowane poprzez współpracę między badaczami z co najmniej dwóch jednostek zrzeszonych w CELSA, z których jedną jest zawsze KU Leuven. Zasadniczym celem finansowanych projektów jest przygotowanie aplikacji do programu Horyzont Europa. Tematyka projektów nie jest określona, a jej wybór zależy wyłącznie od preferencji współpracujących grup badawczych.

Proszę o zapoznanie się z informacjami związanymi z przygotowaniem wniosków oraz zwrócenie szczególnej uwagi na:

 • Zasady doboru instytucji biorących udział w projekcie:
  • program przeznaczony jest dla naukowców afiliowanych w jednostkach partnerskich CELSA (co najmniej 2 partnerów w projekcie);
  • projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki;
  • obowiązkowy jest udział naukowca pochodzącego z KU Leuven, spełniającego kryteria dla funkcji promotora bądź współpromotora projektu w ramach Internal Funds KU Leuven.
 • Wymogi formalne projektu:
  • maksymalny okres trwania projektu wynosi 24 miesiące;
  • w ciągu 3 lat od rozpoczęcia projektu wnioskujące konsorcjum projektowe musi wspólnie złożyć wniosek do europejskiego programu tj. Horyzont Europa.
 • Zasady finansowania projektu:
  • maksymalny poziom finansowania jednego projektu badawczego w danym naborze z udziałem dwóch partnerów CELSA (w tym KU Leuven) wynosi 130 tys. euro (przy czym 100 tys. euro pochodzi z KU Leuven i jest przeznaczone dla badaczy z tej uczelni, a 30 tys. euro pochodzi z innej jednostki z przeznaczeniem dla badaczy z tej jednostki);
  • wkład własny w wysokości 30 tys. euro pochodzi ze środków będących w dyspozycji Prorektora ds. badań naukowych i przeznaczony jest na rzecz naukowców z UJ;
  • decyzję o finansowaniu wkładu własnego w projekcie każdorazowo podejmuje Prorektor ds. badań naukowych;
  • w przypadku realizacji jednego projektu przez konsorcjum badaczy z więcej niż dwóch jednostek zrzeszonych w CELSA (w tym KU Leuven) całkowity budżet projektu zostanie proporcjonalnie zwiększony o 30 tys. euro na każdą jednostkę (np. w przypadku projektu realizowanego przez badaczy z trzech jednostek partnerskich CELSA budżet wynosi 160 tys.
   euro);
  • w przypadku gdy w projekcie uczestniczy więcej niż jeden naukowiec z tej samej jednostki partnerskiej CELSA, całkowity budżet projektu nie zwiększa się;
  • minimalnie sfinansowanych zostanie 15 projektów;
  • realizacja projektu u każdego z partnerów CELSA odbywa się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami jednostki;
  • partner w projekcie nie może zatrudniać personelu innego partnera zrzeszonego w CELSA – wyjątek stanowią koszty podróży i diet członków grupy badawczej zaangażowanych w realizację projektu, które mogą zostać pokryte ze wspólnego budżetu celowego;
  • aparatura zakupiona ze środków projektu przez danego partnera staje się jego własnością;
  • udostępnienie aparatury przez danego partnera podlega regulacjom obowiązującym w instytucji tego partnera.

Pierwszym i kluczowym etapem aplikacji jest zidentyfikowanie partnera projektowego z KU Leuven. W tym celu można zwrócić się do osób kontaktowych z KU Leuven, podanych w zakładce Contact na stronie konkursu, z prośbą o pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu z grupą badawczą aktywną w wybranym obszarze tematycznym.

Aby wesprzeć i zachęcić naukowców do składania wniosków o finansowanie nowych pomysłów w ramach Programu Horyzont Europa, Komitet Regionalny Europy Środkowej i Wschodniej KU Leuven proponuje nową inicjatywę i zachęca wszystkich badaczy będących partnerami CELSA do rozważenia i wzięcia udziału w następnym (i kolejnym) konkursie CELSA, oraz do wzięcia udziału w matchmaking exercise.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2022 r.
Wniosek składany jest przez naukowca z KU Leuven za pośrednictwem elektronicznego systemu KU Leuven Internal Funds.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN:

 • do dnia 7 grudnia 2022 r.:
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF, przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN),
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego wraz z Formularzem oceny kwalifikowalności podatku VAT, wypełnionych i złożonych w elektronicznym systemie Strefa Projektów UJ, dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
 • do dnia 12 grudnia 2022 r. – pełnej wersji wniosku (wersja elektroniczna w postaci pliku PDF przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN).

Więcej informacji: