Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220726

ERC Starting Grant

Data: 26.07.2022 - 25.10.2022
ERC Starting Grant

Instytucja finansująca:

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Opiekunowie konkursu w CWN:

Magdalena Żychowska
tel. 12 663 30 08
e‑mail: m.zychowska@uj.edu.pl

Sebastian Bąk
tel. 12 663 38 46
e‑mail: sebastian.bak@uj.edu.pl

Cel konkursu:

Celem konkursu ERC Starting Grant jest wsparcie znakomitych naukowców, którzy znajdują się na etapie tworzenia swojej własnej grupy badawczej i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań.
Program przeznaczony jest dla naukowców, którzy mają potencjał, by stać się samodzielnymi badaczami, a ich ambitne projekty będą miały przełomowy charakter.
Jedynym kryterium oceny projektu jest doskonałość naukowa: kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz oryginalność i wartość naukowa pomysłu. Ocena aplikacji jest dwustopniowa. W drugim etapie przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z autorem wniosku.

Warunki i zasady aplikowania:

 • O grant mogą starać się naukowcy, którzy swój pierwszy stopień doktora skutecznie obronili pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 31 grudnia 2020 r. (włącznie).
 • Komisja Europejska oczekuje, że kandydaci będą mogli wykazać się co najmniej jedną publikacją, której są głównym autorem lub którą opublikowali bez udziału swojego promotora.
 • Projekt może być realizowany w dowolnej instytucji, ale musi się ona znajdować w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Może być on również realizowany w międzynarodowej europejskiej organizacji badawczej (np. CERN), Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC) lub innym podmiocie utworzonym na mocy prawa unijnego.
 • Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy.
 • Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
 • Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 1,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 2,5 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat.
 • Koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kategorii Subcontracting costs oraz Internally invoiced goods and services.
 • Każdy kierownik projektu finansowanego w ramach ERC Starting Grant musi spędzić minimum 50% swojego czasu w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym, a także przeznaczyć minimum 50% czasu swojej pracy na realizację projektu ERC.

Forma składania wniosków:

Zachęcamy do skorzystania z Programu wsparcia dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego aplikujących o granty ERC. Informacje o Programie dostępne są na stronie CWN: https://cwn.uj.edu.pl/wsparcie-dla-naukowcow/erc

Nabór wniosków trwa do 25 października 2022 r. do godz. 17.00.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy CM UJ) prosimy o przekazanie:

 • do dnia 11 października 2022 r. do godz. 12.00:
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności VAT, wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/;
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN);
  • Commitment of the host institution for ERC Calls 2023. Na adres e-mail opiekuna konkursu w CWN należy przesłać: jeden egzemplarz (bez podpisów) w postaci pliku PDF oraz drugi egzemplarz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (lub dokument zawierający zeskanowany podpis kierownika projektu, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki). W celu uzyskania projektu listu na oficjalnym wzorze z logiem UJ należy uprzednio skontaktować się z opiekunem konkursu w CWN;
 • do dnia 25 października 2022 r. ostatecznej złożonej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN).

Warunkiem złożenia wniosku jest kompletna akceptacja Formularza zgłoszenia projektu badawczego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ.

Więcej informacji: