Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220615

MAESTRO 14

Data: 15.06.2022 - 15.09.2022
MAESTRO 14

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opiekun konkursu w CWN:

Elżbieta Wito
tel. 12 663-30-07
email: elzbieta.wito@uj.edu.pl

Opis konkursu:

Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Adresaci konkursu:
Zgodnie z wytycznymi NCN przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą
co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat (od 01.01.2012 r. do
15.09.2022 r.) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania
naukowe:

 • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • a) była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • b) opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • c) wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • d) zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • e) jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • f) ma inne istotne osiągnięcia w nauce, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

W konkursie MAESTRO 14 dodano nowy wymóg dla osób, które kierowały lub kierują projektem MAESTRO i planują złożenie kolejnego wniosku w obecnym konkursie: kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego projektu badawczego w konkursie MAESTRO 14 pod warunkiem, że spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC),
 • w okresie ostatnich 5 lat wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Ogólne zasady przygotowania wniosków:

 • Okres realizacji projektów może wynosić 36, 48 albo 60 miesięcy.
 • W projekcie należy przewidzieć stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy. Wynagrodzenie etatowe na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która mi.in.:
  • uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie,
  • będzie wybrana w ramach otwartego konkursu,
  • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej,
  • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN,
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 • W projekcie należy przewidzieć zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.
  W konkursie MAESTRO 14 można zaplanować pełnoetatowe zatrudnienie na stanowisku badacza (Senior Researcher), dla osoby, która uzyskała stopień doktora co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem i posiada specjalistyczną wiedzę, unikalne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
   W ramach projektu można zaplanować wynagrodzenie w wysokości 70 tys. zł rocznie, a podmiot zobowiązuje się do dofinansowania ze środków własnych wynagrodzenia w wysokości co najmniej 70 tys. zł rocznie (dopuszcza się zatrudnienie jednej osoby na stanowisku badacza (Senior Researcher) na cały okres trwania projektu),
   w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze
   środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych
   w ramach konkursów NCN,
   w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego
   pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza
   terytorium Polski,
   nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie kwot brutto w kosztorysie.
 • Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do jego
  realizacji, na które składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości,
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości.
 • UWAGA: kosztami kwalifikowalnymi nie są koszty wydania monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego, która nie uzyskała pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.
 • Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie (tzw. Open Access). Koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich).
  W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 360 zł (zakup nowego zestawu ważnego 2 lata oraz zestawu odnowieniowego ważnego 2 lata). Koszt należy zaplanować w kategorii „Inne koszty bezpośredni
  – inne koszty”.
 • W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku MAESTRO 14 lub we wniosku SONATA BIS 12.
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Zobowiązanie to nie dotyczy udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami. Ponadto, Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.

Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN:
https://cwn.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty

Termin składania wniosków:

do 15 września 2022 r., godz: 16:00 (termin CWN 2 września 2022 r.)

Forma składania wniosków:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa kierownik projektu w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie: https://osf.opi.org.pl

Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

 • do dnia 23 sierpnia 2022 r. - w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami:
  • i UJ pełni rolę lidera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF,
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/ lub w przypadku planowanego zatrudnienia osoby na stanowisku Senior Researcher - Formularza zgłoszenia projektu badawczego (ze względu na konieczność zapewnienia wkładu własnego jednostki UJ na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby na stanowisku Senior Researcher),
  • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu
    badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu,
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego
    wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona
    porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu
    badawczego),
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ:
    https://strefaprojektow.uj.edu.pl/ lub w przypadku planowanego zatrudnienia osoby na
    stanowisku Senior Researcher - Formularza zgłoszenia projektu badawczego (ze względu na
    konieczność zapewnienia wkładu własnego jednostki UJ na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby na stanowisku Senior Researcher),

Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.
UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.

W celu uregulowania współpracy pomiędzy partnerami w ramach grupy podmiotów konieczne jest zawarcie dodatkowego porozumienia (załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu - rozszerzona wersja porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego).
Zwracam uwagę, że dodatkowego porozumienia nie należy dołączać do wniosku o finansowanie w systemie OSF.

 • do dnia 2 września 2022 r. roboczej wersji wniosku przesłanej w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN;
 • do dnia 9 września 2022 r. (do godziny 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_Maestro14_9-09-2022), podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt,
  • wygenerowanego z OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”,
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym,oraz
  • Formularza rejestracji projektu, wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/ (nie dotyczy wniosków, w których do CWN złożono wcześniej porozumienie o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego wraz z ww. formularzem),
  • w przypadku planowanego zatrudnienia osoby na stanowisku Senior Researcher proszę o złożenie w systemie Strefa Projektów UJ - Formularza zgłoszenia projektu badawczego (ze względu na konieczność zapewnienia wkładu własnego jednostki UJ na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby na stanowisku Senior Researcher).

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na Potwierdzeniu złożenia wniosku w konkursie NCN.
Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekuna konkursu w CWN na podane przez Państwa adresy mailowe.

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów oraz w sprawie planowania w projekcie tzw. stypendiów doktoranckich proszę o kontakt z p. Aleksandrą Weiss, tel. 12 663 38 73, aleksandra.weiss@uj.edu.pl

Natomiast w kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy
o kontakt z:

Link do szkolenia on-line w kanale YouTube z zakresu wypełniania Planu Zarządzania Danymi:
https://www.youtube.com/watch?v=jSlRR8VSm40

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

zał nr 1