Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220615

SONATA BIS 12

Data: 15.06.2022 - 15.09.2022
SONATA BIS 12

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CWN:

Wydziały: PiA, ZiKS, Jednostki pozawydziałowe:
Mateusz Basarab
tel. 12 663 38 64
e‑mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl

Wydział FAIS:
Monika Pacholczyk
tel. 12 663 30 09
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl

Wydziały: Filozoficzny, Polonistyczny:
Jakub Górka
tel. 12 663 30 11
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl

Wydziały: Biologii, SMiP:
Agnieszka Gajda-Górecka
tel. 12 663 30 25
e-mail:agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

Wydziały: Chemii, GiG:
Monika Mikołajczyk
tel. 12 663 38 39
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

Wydziały: BBiB, Filologiczny:
Łukasz Kucharzyk
tel. 12 663 38 49
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

Wydziały: Historyczny, Matematyki i Informatyki:
Joanna Łyczek
tel. 12  663 38 92
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl 

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Uwaga! we wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS, dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł

Termin składania wniosków:

do 15 września 2022 r. do godziny 16:00 (termin CWN 31 sierpnia 2022 r.)

Forma składania wniosków:
Wnioski w  konkursie SONATA BIS 12 składane są wyłącznie w  formie elektronicznej. Wniosek wraz   z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl

Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:

 • do dnia 23 sierpnia 2022 r. - w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami:
  • i UJ pełni rolę lidera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF, 
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
  • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu,
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/

Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.

UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.

W celu uregulowania współpracy pomiędzy partnerami w ramach grupy podmiotów konieczne jest zawarcie dodatkowego porozumienia (załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu - rozszerzona wersja porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego).

Zwracam uwagę, że dodatkowego porozumienia nie należy dołączać do wniosku o finansowanie w systemie OSF.

 • do dnia 31 sierpnia 2022 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF na adres mailowy opiekuna konkursu w CWN (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu, Wykonawcy, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 7 września 2022 r. (do godziny 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_SonataBis12_07-09-2022), podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt,
  • wygenerowanego z OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”,
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym, oraz
  • Formularza rejestracji projektu, wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/ (nie dotyczy wniosków, w których do CWN złożono wcześniej porozumienie o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego wraz z ww. formularzem).

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz „potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”.

Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekunów konkursu w CWN na podane przez Państwa adresy mailowe.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

zał. nr 1 do Komunikatu

NCN