Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220315

POLONEZ BIS 2 - ZAKOŃCZONY

Data: 15.03.2022 - 15.06.2022
POLONEZ BIS 2 - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CWN: 

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
agata.pik@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

UWAGA: 

NCN podjął uchwałę wprowadzającą specjalne środki ułatwiające aplikowanie osobom, które musiały opuścić Ukrainę w wyniku rosyjskiej agresji. Dokumenty konkursowe i formularz wniosku w OSF zostały  zaaktulizowane.

Konkurs POLONEZ BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są; zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Na co?

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

W związku otwarciem nowej edycji konkursu Polonez Bis 2, zachęcamy jednostki zainteresowane przyjęciem naukowców z zagranicy do skorzystania z narzędzia Partner Search Tool. Narzędzie daje możliwość dokładnego opisania profilu kandydata, z którym chcielibyśmy współpracować w ramach projektu: https://polonezbis.eu/en/partner-search-tool/   

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. 

Termin składania wniosków:

15 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00 CEST.

Regulacje wewnętrzne:

PONIŻSZE ZASADY I TERMINY DOTYCZĄ OSÓB I JEDNOSTEK UJ (NIE DOTYCZY COLLEGIUM MEDICUM)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy jednostek wchodzących w skład CM UJ) proszę o złożenie w CWN:

 • do dnia 30 maja 2022 r.:
  • roboczej wersji wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF, przesłanego na adres opiekuna konkursu w CWN;
  • wypełnionego „Host Institution Capacity Form” podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ dostępnego na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/;
 • do dnia 8 czerwca 2022 r. (do godziny 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_POLONEZ BIS 2_08-06-2022), podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt;
  • wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu/osobę upoważnioną do reprezentowania”;
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika” lub dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do opiekuna konkursu w CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz „potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”. Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekuna konkursu w CWN na podane przez Państwa adresy mailowe. 

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Aleksandrą Weiss, tel. 12 663 38 73, aleksandra.weiss@uj.edu.pl

Natomiast w kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

 • p. Leszkiem Szafrańskim, tel. 12 663 35 89, l.szafranski@uj.edu.pl
 • p. Katarzyną Szczepaniec, tel. 12 663 34 42, k.szczepaniec@uj.edu.pl
 • p. Małgorzata Galik, 12 663 35 89, malgorzata.galik@uj.edu.pl

Link do szkolenia on-line w kanale YouTube z zakresu wypełniania Planu Zarządzania Danymi: https://www.youtube.com/watch?v=jSlRR8VSm40

Więcej informacji:

Komuniakt Rektora

Strona programu POLONEZ BIS

Uchwała NCN dot. konkursu