Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220104

Perły nauki - ZAKOŃCZONY

Data: 04.01.2022 - 18.02.2022
Perły nauki - ZAKOŃCZONY

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kontakt CWN:

Kaja Stompór-Lesiecka,
tel.12 663 38 87
e‑mail: kaja.stompor@uj.edu.pl

Joanna Boroń,
tel.12 663 30 00
e‑mail: j.o.boron@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem nowego programu MEiN jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Zasady konkursu:

 • O finansowanie projektu mogą występować instytucje nauki i szkolnictwa wyższego m.in. uczelnie, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 • Kierownikiem projektu może być:
  • absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;
  • student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:
   • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
   • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
  • posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu.
 • W przypadku pierwszego (obecnego) naboru wniosków w ramach programu kierownikiem projektu może być także:
  • absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.;
   •  student jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 r. ukończył:
    • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów;
    • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
   • posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w 2020 r.
 • Kierownikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • prowadzi zawansowane badania naukowe albo twórczość artystyczną na wysokim poziomie i posiada co najmniej jedno znaczące osiągnięcie naukowe lub artystyczne określone w załączniku do komunikatu;
  • nie była laureatem programu „Diamentowy Grant”;
  • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  • nie posiada tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego – nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.;
  • posiada opiekuna naukowego lub artystycznego, który wskazany zostanie we wniosku.

Zasady przygotowania wniosku i warunki realizacji projektu:

 • Projekt może być realizowany maksymalnie przez okres 48 miesięcy, począwszy od września/października 2022 r.
 • Projekt nie może obejmować działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa oraz wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu.
 • Maksymalna wysokość finansowania projektu wynosi:
  • 240 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych.
  • 200 000 PLN dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki.
 • Koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają 50 000 PLN, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach programu jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury lub infrastruktury.
 • Koszty wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 PLN miesięcznie.
 • W ramach programu nie mogą być finansowane koszty związane ze sprawowaniem opieki naukowej i innymi działaniami podejmowanymi przez opiekuna naukowego.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10% kosztów bezpośrednich.
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie www.cwn.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty.

Sposób i termin składania wniosków:

Nabór do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Forma składania wniosków:

 • MEiN wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej. Wniosek należy wypełnić w systemie ZSUN/OSF, po zalogowaniu na stronie: https://osf.opi.org.pl/app/
 • Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną (tj. Prorektora UJ ds. badań naukowych).
 • Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wysyła kierownik projektu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów władz UJ na wniosku. Podpisane przez władze UJ dokumenty zostaną przesłane na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekunów konkursu w CWN.

Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie:

 • do dnia 7 lutego 2022 r.:
  • roboczej wersji wniosku w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym (w postaci pliku pdf) na adres opiekuna konkursu w CWN;
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego wypełnionego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie: https://cwn.uj.edu.pl/strefa-projektow;
 • do dnia 14 lutego 2022 r. ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku pdf - dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Wymagane podpisy: opiekun naukowy oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej).

Ostateczną wersja wniosku wygenerowanego z systemu proszę zapisać jako plik pdf, nadając mu nazwę wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (np. Kowalski_Jan_PERLYNAUKI_14-02-2022).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

MEiN