Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211011

ERC Starting Grant - ZAKOŃCZONy

Data: 11.10.2021 - 13.01.2022
ERC Starting Grant - ZAKOŃCZONy

Instytucja finansująca:

Komisja Europejska, Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Opiekun konkursu w CWN:

Magdalena Żychowska,
tel. 12 663 30 08,
e‑mail: m.zychowska@uj.edu.pl

Sebastian Bąk,
tel. 12 663 38 46,
e‑mail: sebastian.bak@uj.edu.pl

ogłasza nabór wniosków w ramach prestiżowego konkursu ERC Starting Grant w ramach programu Horyzont Europa (identyfikator konkursu: ERC-2022-STG).

Cel konkursu:

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.

Adresaci:

Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2021 r. minęło 2-7 lat.  Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

Zasady grantu:

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

Finansowanie:

Budżet projektu może dochodzić do 1,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 2 mln euro; szczegóły w Programie Pracy). Można z niego pokryć następujące wydatki:

 • Koszty osobowe, czyli wynagrodzenie osób pracujących w projekcie, także doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., zgodnie z umową o pracę na czas nieokreślony lub określony, na cały etat albo część etatu. Obowiązują stawki stosowane w danym kraju i instytucji.
 • Zakupy aparatury i usług. W przypadku zakupu aparatury chodzi o koszty amortyzacji zgodnie z zasadami stosowanymi w danej instytucji.
 • Szkolenia. Można sfinansować szkolenia np. doktorantów, jak i przeszkolenie zarówno obsługi technicznej, jak i przyszłych użytkowników aparatury.
 • Wyjazdy. Finansować można koszty podróży i pobytu lidera i członków zespołu, także udział w konferencjach, w tym wpisowe.
 • Podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting). W zasadzie projekt powinien być wykonany siłami instytucji goszczącej. Zlecenia zewnętrzne mogą dotyczyć jedynie ograniczonej części projektu, a konieczność skorzystania z nich musi zostać uzasadniona w opisie projektu.
 • Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami Open Access.
 • Koszty pośrednie wynoszą do 25% kosztów bezpośrednich, bez podwykonawstwa.

Forma składania wniosków:

 • Wnioski składa się jedynie drogą elektroniczną, poprzez portal Funding & tender opportunities (ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home).
 • Osoby aplikujące w konkursie zobowiązane są wskazać w portalu Funding & tender opportunities opiekuna konkursu w CAWP jako osobę do kontaktu z ramienia UJ.

 

Zachęcam do skorzystania z Programu wsparcia dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego aplikujących o granty ERC. Informacje o Programie dostępne są na stronie CWN: cawp.uj.edu.pl/wsparcie-dla-naukowcow/erc

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2022 r. do godz. 17.00. (termin CWN do 20 grudnia 2022 r.)

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych proszę o złożenie:

 • do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 12.00:
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT za pomocą elektronicznego systemu Strefa Projektów UJ dostępnego na stronie www.cawp.uj.edu.pl ->zakładka „Strefa Projektów”,
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN),
  • Commitment of the host institution for ERC Calls 2022 Na adres e-mail opiekuna konkursu w CWN należy przesłać: jeden egzemplarz (bez podpisów) w postaci pliku PDF oraz drugi egzemplarz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu oraz kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (lub dokument zawierający zeskanowany podpis kierownika projektu, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki). W celu uzyskania projektu listu na oficjalnym wzorze z logiem UJ należy uprzednio skontaktować się z opiekunem konkursu w CWN,
 • do dnia 13 stycznia 2022 r. ostatecznej złożonej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN).

Więcej informacji: