Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210921

SPINAKER - zakończony

Data: 21.09.2021 - 30.11.2021
SPINAKER - zakończony

Opiekun konkursu w CAWP:

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn,
tel. 12 663 10 88,
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Opiekun konkursu w CMUJ:

Magdalena Łopuszańska-Rusek,
tel. 512 749 598,
e-mail: magdalena.lopuszanska-rusek@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Przedmiot konkursu: 

Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez
finansowanie projektów ukierunkowanych na:

 • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów;
 • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach;
 • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Podstawowe informacje o konkursie:

 • Okres realizacji projektu może wynosić od 12 do 15 miesięcy.
 • Projekt może być realizowany pomiędzy 1 czerwca 2022 roku a 31 sierpnia 2023 roku.
 • Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000,00 zł a maksymalnie 800 000,00 zł.
 • W projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:
  • tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, planowanych do realizacji w formule zdalnej lub w formule zawierającej formę stacjonarną i zdalną (blended learning);
  • adaptacja istniejących intensywnych międzynarodowych programów kształcenia pod kątem:
   • ich umiędzynarodowienia, tj. opracowania w języku/-ach innym/-ych niż język polski i umożliwienia udziału studentów lub doktorantów zagranicznych w programie/-ach oraz
   • umożliwienia realizacji programu/-ów w formule zdalnej w części lub w całości;
  • rekrutacja uczestników programu/-ów;
  • przygotowanie kadry dydaktycznej (szkolenia lub inne formy kształcenia) do realizacji programu/-ów, w szczególności w formie zdalnej;
  • realizacja programu/-ów.
 • Każdy z projektów musi zawierać tworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia.

Przez intensywny międzynarodowy program kształcenia (IMPK) należy rozumieć krótką (trwającą nie krócej niż 30 godzin i nie dłużej niż 150 godzin dydaktycznych) formę kształcenia przeznaczoną dla studentów lub doktorantów z zagranicy.

IMPK może być realizowany m.in. w formie:

 • szkoły letniej lub zimowej,
 • kursów specjalistycznych,
 • szkoleń,
 • wizyt studyjnych (w tym zagranicznych),
 • zaangażowania profesorów z zagranicy,
 • dodatkowej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów,
 • innej formie podnoszenia atrakcyjności studiów międzynarodowych.

Regulacje wewnętrzne UJ:
Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski proszę o złożenie w terminie do 15 października 2021 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Komunikatu. Proszę o dokonanie wyboru i przesłanie jednej propozycji z jednostki.
Propozycje wniosków można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji).

 • Jednostka UJ zgłasza do opiekuna konkursu w CAWP jeden wniosek wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).
 • Jednostka CM UJ zgłasza do opiekuna konkursu w Dziale Nauki CM UJ jeden wniosek wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej CM UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w CAWP i Dziale Nauki CM UJ poinformuje o decyzji Władz UJ.

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach:

 • w przypadku jednostki UJ: opiekun konkursu w CAWP skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, a także wersji roboczej i ostatecznej wniosku).
 • w przypadku kół naukowych z CMUJ: opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu badawczego, Formularza kwalifikowalności podatku VAT, Danych statystycznych o projekcie oraz wersji roboczej i ostatecznej wniosku).

Termin składania wniosków:

do 30 listopada 2021 r. godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Deklaracja aplikowania w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)  w programie „SPINAKER”  (zał. nr 1 do Komunikatu)

NAWA