Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210924

START 2022 - zakończony

Data: 24.09.2021 - 22.11.2021
START 2022 - zakończony

Opiekun konkursu w CAWP:

Kaja Stompór-Lesiecka,
tel. 12 663 38 87,
e‑mail: kaja.stompor@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Cel konkursu:

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Zgodnie z regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Dla kogo?

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+Ri w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • mogą wykazać się udokumentowanym dorobkiem naukowym;
 • nie przekroczyły 30. roku życia w roku składania wniosku (w bieżącym roku są to osoby urodzone w 1991 r. i później). Wiek ten może zostać przedłużony:
  • kobietom z tytułu urodzenia dziecka i osobom, które przysposobiły dziecko - 1 rok na każde dziecko,
  • z tytułu przerwy w pracy naukowej (o maksymalnie 2 lata) szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie programu START i Instrukcji przygotowania wniosku,
  • wskazane powyżej podstawy do przedłużenia wieku nie kumulują się.

Informacje i zasady konkursu:

 • Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.
 • Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy.
 • Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. FNP wymaga od laureata prowadzenia pracy naukowej w okresie otrzymywania stypendium.
 • W programie START przyznawane są również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne.
 • W ramach programu FNP może przyznać uzupełniające stypendium wyjazdowe na krótkie wyjazdy studyjne w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te maja służyć nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie programu START i Instrukcji przygotowania wniosku).
 • Podstawowym kryterium oceny wniosków jest naukowa jakość i oryginalność dorobku naukowego kandydatów, oceniana na podstawie dokumentów załączonych do wniosku. Istotne znaczenie mają również przedstawione we wniosku plany badawcze na najbliższy rok.

Dodatkowe informacje o konkursie:

 • Wnioski składane do konkursu START będą również rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi, które jest przyznawane jednemu z laureatów programu w danym roku. Laureatem tego konkursu może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby zostanie podwyższone.
 • FNP przyznaje również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych.
 • W ramach programu START został również utworzony Fundusz im. prof. Adama Sobiczewskiego, którego celem jest dofinansowanie wybranych stypendiów najwyżej ocenionych laureatów programu START zajmujących się dziedzinami nauki: fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią.
 • W konkursie od 2022 roku po raz pierwszy w ramach programu START będzie przyznawane stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które może otrzymać wybitny młody naukowiec prowadzący badania w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej.

Termin składania wniosków:

do 22 listopada 2021 r.  (termin CAWP do 8 listopada 2021 r.)

Forma składania wniosków:

Procedura składania wniosku obejmuje dwa etapy:

 • Rejestracja kandydatów online - wysłanie elektronicznej wersji wniosku, publikacji oraz pozostałych wymaganych załączników na adres: wnioski.fnp.org.pl/.
 • Przesłanie wydrukowanego wniosku z wymaganymi podpisami i załącznikami (z wyłączeniem tekstów publikacji) na adres Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Informacje dotyczące przygotowania wniosku:

 • Wytyczne techniczne dotyczące wniosku:
  • wniosek powinien być podpisany przez kandydata i wnioskodawcę (przedstawiciela Uczelni);
  • w formularzu wniosku, w miejscu przeznaczonym na dane wnioskodawcy (instytucja) należy wpisać: Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Prorektor UJ ds. badań naukowych oraz adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków;
  • podczas wypełniania wniosku nie należy używać wersalików (liter drukowanych). Imiona, nazwiska i nazwy własne należy pisać wielką literą. Tytuł/stopień naukowy/zawodowy proszę wpisać w skrócie: np.: mgr; mgr inż.; dr; dr inż.; lek.; dr n. med. itd.;
  • po ostatecznym zamknięciu wniosku nie ma możliwości zmiany danych wnioskodawcy.
 • Wytyczne techniczne dotyczące załączników do wniosku:
  • nie należy łączyć ze sobą poszczególnych załączników, ani wkładać poszczególnych stron wniosku (bądź załączników) do oddzielnych koszulek;
  • preferowana czcionka tekstu dokumentów: Times New Roman, wielkość 12, odstęp: 1;
  • do wniosku nie należy załączać innych załączników niż wymienione w Instrukcji przygotowania wniosku.

Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

 • do dnia 8 listopada 2021 r. roboczej kompletnej wersji wniosku w celu sprawdzenia i weryfikacji (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP),
 • do dnia 15 listopada 2021 r. wydrukowanego w jednym egzemplarzu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek powinien być podpisany przez kandydata, opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CAWP. Kompletne wnioski w wersji papierowej po podpisaniu zostaną wysłane przez CAWP do FNP.

Uwaga:
Doktoranci zainteresowani aplikowaniem w programie START, którzy mają przedłużone studia doktoranckie oraz osoby ze stopniem doktora, które nie mają powiązania z Uniwersytetem Jagiellońskim w postaci umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, ani nie biorą udziału w badaniach lub projektach powinny uzyskać zgodę Prorektora UJ ds. badań naukowych na złożenie wniosku. Pismo z prośbą o zgodę zawierające uzasadnienie powinno być zaakceptowane przez opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej). Dopiero po uzyskaniu zgody Prorektora UJ ds. badań naukowych możliwe będzie złożenie wniosku na konkurs.

W trosce o jakość składanych wniosków, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszym terminie.

Dokumenty w wersji papierowej (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w sekretariacie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów (ul. Czapskich 4, I piętro, pokój nr 103).

Więcej informacji:

Informacja CAWP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Instrukcja przygotowania wniosku