Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210915

SONATA 17 - ZAKOŃCZONY

Data: 15.09.2021 - 15.12.2021
SONATA 17 - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Wydziały: PiA, ZiKS, Jednostki pozawydziałowe:
Mateusz Basarab,
tel. 12 663 38 64,
e‑mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl

Wydział FAIS:
Monika Pacholczyk,
tel. 12 663 30 09
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl

Wydziały: Filozoficzny, Polonistyczny:
Jakub Górka,
tel. 12 663 30 11,
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl

Wydziały: Biologii, SMiP:
Agnieszka Gajda-Górecka,
tel. 12 663 30 25,
e-mail:agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

Wydziały: Chemii, GiGi:
Monika Mikołajczyk,
tel. 12 663 38 39,
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

Wydziały: BBiB, Filologiczny:
Łukasz Kucharzyk,
tel. 12 663 38 49,
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

Wydziały: Historyczny, Matematyki i Informatyki:
Joanna Łyczek,
tel. 12  663 38 92
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl 

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs SONATA 17 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu składanego w konkursie SONATA może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Osoba ta w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Termin składania wniosków:

do 15 grudnia 2021 r.

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Forma składania wniosków:
Wnioski w  konkursie SONATA 17 składane są wyłącznie w  formie elektronicznej. Wniosek wraz   z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej: osf.opi.org.pl

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CAWP:

 • do dnia 22 listopada 2021 r. - w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami:
  • UJ pełni rolę lidera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF,
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
   • Formularz rejestracji projektu wypełniony w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
  • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu,
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
   • Formularz rejestracji projektu wypełniony w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/

Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.

UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.

Zwracam uwagę, że dodatkowego porozumienia nie należy dołączać do wniosku o finansowanie w systemie ZSUN/OSF.

 • do dnia 29 listopada 2021 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF na adres mailowy opiekuna konkursu w CAWP (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu, Wykonawcy, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 8 grudnia 2021 r. (do godziny 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_Sonata17_08-12-2021), podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt, o wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”,
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym, oraz
  • Formularza rejestracji projektu, wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ (nie dotyczy wniosków, w których do CAWP złożono wcześniej porozumienie o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego wraz z ww. formularzem). System Strefa Projektów UJ dostępny jest na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach. Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

zał. nr 1 do Komunikatu - Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego.

NCN

Materiały ze spotkania informacyjnego dot. konkursów OPUS 22 (w tym OPUS LAP) i SONATA 17:

Prezentacja pracowników CAWP

Prezentacja PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI, dr Leszek Szafrański

Nagranie cz. 1

Nagranie cz. 2