Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200421

[komunikat] „Doktorat Wdrożeniowy” [zakończony]

Data: 21.04.2020 - 15.06.2020
[komunikat] „Doktorat Wdrożeniowy” [zakończony]

MNiSW ogłosiło konkurs

Instystucja ogłaszająca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Aneta Fausek,
tel. 12 663 38 07,
e‑mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

Agata Kozielska
tel. 12 663 30 04
e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Termin składania wniosków:

15 czerwca 2020 r.

Warunkami udziału w programie są:

 • przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego;
 • wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
  • stopień doktora lub
  • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
  • znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Forma składania wniosków:

 • Wnioskodawcą jest Uczelnia, a wniosek w programie może złożyć Szkoła Doktorska.
 • Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym ZSUN/OSF dostępnym na stronie: https://osf.opi.org.pl - na udostępnionym w nim formularzu wniosku (zgodnie z informacjami określonymi w załączniku nr 1 do Komunikatu MNiSW). Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.
 • Część A wniosku wygenerowaną z systemu ZSUN/OSF opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną przesyła się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej MNiSW dołączając następujące dokumenty:
  • oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do komunikatu MNiSW;
  • oświadczenie o zgodności informacji zawartych we wniosku złożonym w systemie ze stanem faktycznym i prawnym;
  • zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CAWP:

 • ​do dnia 1 czerwca 2020 r. Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego oraz Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT, stanowiących odpowiednio załącznik nr 2c i 3 do ww. regulaminu dostępnych na stronie: www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Projekty” -> „Dla wnioskujących” -> „Zasady przygotowania projektu w  UJ” lub zakładka „Otwarte konkursy” ® „Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”,
 • do dnia 5 czerwca 2020 r. roboczej wersji wniosku (w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF) przesłanej na adres opiekuna konkursu w CAWP),
 • do dnia 10 czerwca 2020 r. ostatecznej wersji wniosku podpisanej przez autora projektu i Dyrektora Szkoły Doktorskiej wraz z elektroniczną wersją części A wniosku w celu zatwierdzenia przez władze UJ. 

W przypadku kontynuacji nadzwyczajnego trybu pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim (Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego), rekomenduję wskazany w Komunikacie nr 1027.0643.19.2020 z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: procedowania dokumentów dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, tryb obiegu i akceptowania dokumentów. Komunikat dostępny jest na stronie CAWP: www.cawp.uj.edu.pl 

W trosce o jakość składanych projektów, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach. 

Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać do MNiSW dopiero po otrzymaniu informacji, że część A opatrzona podpisem elektronicznym władz UJ została wysłana do Ministerstwa przez CAWP. Informacja o zatwierdzeniu części A przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekunów konkursu w CAWP na podane przez Państwa adresy mailowe. 

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Załącznik nr 1 do Komunikatu

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego (WindowsMacLinux)

Formularz oceny kwalifikowalności podatku (WindowsMacLinux)