Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

20230131

Dofinansowanie infrastruktury badawczej (etap wstępny)

Date: 31.01.2023 - 10.02.2023
Dofinansowanie infrastruktury badawczej (etap wstępny)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiekun konkursu w CWN:

Paweł Moń

e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 34

Instytucja ogłaszająca:

Zarząd Województwa Małopolskiego

Przedmiot konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór propozycji wniosków dla
przedsięwzięć z zakresu regionalnej infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego. Nabór propozycji wniosków (etap przedkonkursowy) poprzedza i warunkuje możliwość udziału we właściwej procedurze konkursowej (złożenia wniosku o finansowanie).

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczone będzie na wsparcie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych na terenie województwa małopolskiego.

Wsparciem objęte zostaną tylko inwestycje, których zakres jest zgodny z RIS tj. Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami, o których mowa w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030, tj.:

 • RIS 1 – Nauki o życiu (life science)
 • RIS 2 – Energia zrównoważona
 • RIS 3 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
 • RIS 4 – Chemia
 • RIS 5 – Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
 • RIS 6 – Elektrotechnika i przemysł maszynowy
 • RIS 7 – Przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Zasady i poziom dofinasowania

 • Finansowane będą przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury wykorzystywanej zarówno do działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej tj.:
  • nie będą finansowane przedsięwzięcia, w których nie przewiduje się wykorzystania infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • możliwe jest wsparcie przedsięwzięć, w których przewiduje się wykorzystanie infrastruktury wyłącznie do działalności gospodarczej, 
  • dopuszczalne jest wsparcie przedsięwzięć, w których przewiduje się wykorzystanie infrastruktury do działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym – do 20% wykorzystania infrastruktury.
 • Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla projektów wykorzystujących infrastrukturę do działalności gospodarczej w charakterze pomocniczym, ustalony został na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
 • W przypadku projektów, w których działalność gospodarcza planowana przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury nie ma charakteru czysto pomocniczego, tj. zasoby przeznaczane rocznie na działalność gospodarczą przekraczają 20% całkowitych rocznych zasobów:
  • w odniesieniu do części projektu dotyczącej infrastruktury służącej do działalności niegospodarczej (jeśli dotyczy) maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100%,
  • w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności gospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%.

Decyzją władz UJ proces identyfikacji i wyboru propozycji projektów dotyczyć będzie wyłącznie kompleksowych przedsięwzięć o wartości powyżej 5 mln zł, a maksymalnie 50 mln zł kosztów kwalifikowanych.

Jednostka organizacyjna UJ (nie dotyczy jednostek z CM UJ) może złożyć więcej niż jedną propozycję projektu.

Nabór wstępnych wniosków w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego potrwa do 10 lutego 2023 r.

Więcej informacji na temat wstępnego naboru znajduje się na stronie

Dokumentem niezbędnym do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej są Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej

Regulacje wewnętrzne:

Jednostki organizacyjne UJ zainteresowane zgłoszeniem propozycji projektu proszę o przekazanie do opiekuna konkursu w CWN do dnia 10 lutego 2023 r.: wypełnionego/wypełnionych formularza/y wniosku UJ dla projektów z zakresu infrastruktury badawczej potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – ETAP WSTĘPNY stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Propozycje projektów podpisane przez Autora/Autorów wniosku i Kierownika jednostki organizacyjnej (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji wraz z jej wersją edytowalną).

Na podstawie przesłanych przez Państwa propozycji projektów, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpóźniej do dnia 24 lutego 2023 r., podejmą decyzję, które projekty zostaną zgłoszone przez Uniwersytet Jagielloński. Opiekun konkursu w CWN poinformuje o decyzji Władz UJ.

Po uzyskaniu akceptacji dla planowanego projektu Autor/Autorzy projektu w terminie do 9 marca 2023 r. opracują kompletną, pełną dokumentację aplikacyjną i przekażą do opiekuna konkursu w CWN ostateczną wersje wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub wersja papierowa z podpisami wraz z wersją elektroniczną w postaci pliku tekstowego w formacie .doc, .docx) – wymagane podpisy: Autor/Autorzy projektu oraz Kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt. 

Po uzyskaniu akceptacji wniosków przez władze UJ, dokumentacja aplikacyjna zostanie przekazana przez CWN do organizatora naboru. 

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych

Wzór formularza wniosku UJ dla projektów z zakresu infrastruktury badawczej potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021- 2027 – ETAP WSTĘPNY